Viện Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại

Viện Kế toán - Kiểm toán tiền thân là Khoa hạch toán thương nghiệp, được thành lập vào ngày 26 tháng 11 năm 1984. Năm 1992 được đổi tên thành Khoa Kế toán - Tài chính. Năm 2007, do nhu cầu đổi mới và mở rộng quy mô đào tạo theo hướng đa ngành Khoa Kế toán - Tài chính được đổi tên thành Khoa Kế toán - Kiểm toán.
Ngày 03 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Trường Đại học Thương mại đã ban hành Nghị quyết thành lập Viện Kế toán - Kiểm toán trên cơ sở phát triển Khoa Kế toán - Kiểm toán.
Xem tất cả
Đăng ký tuyển sinh

Tuyển sinh

Đăng ký tuyển sinh

Đăng ký ngay

Đối tác

Bạn đã sẵn sàng trở thành sinh
viên Viện Kế toán - Kiểm toán Đại học
Thương mại?

Đăng ký tuyển sinh ngay!

Điện thoại: 0946082095 Email: khoa.ketoankiemtoan@tmu.edu.vn