1551/QĐ-ĐHTM Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ ĐH của Trường ĐHTM
1551/QĐ-ĐHTM Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ ĐH của Trường ĐHTM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ ĐH của Trường ĐHTM 13/10/2021
338/QĐ-ĐHTM Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL
338/QĐ-ĐHTM Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Quyết định sửa đổi Quy định về yểu cầu chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên hệ đại học chính quy không thuộc ngành HTTTQL 14/03/2022
Quyết định 841/QĐ-ĐHTM  về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022.
Quyết định 841/QĐ-ĐHTM về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp (Chương trình chất lượng cao) trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá tổng thể năm 2022. 03/06/2022
Quyết định 838/QĐ-ĐHTM về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022
Quyết định 838/QĐ-ĐHTM về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-ĐHTM ngày 24/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong đợt đánh giá giữa chu kì năm 2022. 03/06/2022