Quay trở lại danh sách

ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐH CHÍNH QUY 2023 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC 200, 402a, 402b, 410

14/07/2023 22:32

ĐIỂM CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐH CHÍNH QUY 2023 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC 200, 402a, 402b, 410

Chi tiết xem bài viết tại link đính kèm.

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-diem-chuan-du-dieu-kien-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023-theo-cac-phuong-thuc-200-402a-402b-410-23138