HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

NCKH GIẢNG VIÊN

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN VỀ KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN LẦN THỨ 6 - VCAA 2024

19/01/2024

Kính gửi: Các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý Hội thảo khoa học quốc gia thường niên về Kế toán & Kiểm toán lần thứ 6 - VCAA 2024 với chủ đề “Các vấn đề đương đại trong Kế toán & Kiểm toán” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với các trường đại học khối kinh tế trong nước tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 01 tháng 11 năm 2024 tại Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.

1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảoHội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn cho các nhà khoa học và các chuyên gia thực tế trong nước, quốc tế đến từ nhiều lĩnh vực (nghiên cứu) khác nhau thuộc nhóm ngành Kế toán, Kiểm toán và các ngành liên quan khác có cơ hội để trao đổi học thuật, chia sẻ tri thức từ các nghiên cứu cũng như kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và thực tiễn hành nghề. Hội thảo còn là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và chia sẻ kết quả nghiên cứu, quan điểm về sự phát triển của kế toán, kiểm toán, các vấn đề đương đại trong giảng dạy, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu tăngtrưởng và phát triển bền vững của kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Hội thảo khoa học quốc gia thường niên về Kế toán & Kiểm toán năm 2024 là một trong các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 40 năm truyền thống của Khoa Kế toán – Kiểm toán trước đây và Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại ngày nay.

2. Nội dung của Hội thảo 

Vui lòng xem files đính kèm thư mời viết bài VCAA 6th - 2024

 

3. Quy định hình thức viết bài của hội thảo

Vui lòng xem files đính kèm hướng dẫn hình thức bài hội thảo VCAA 6h - 2024