CỐ VẤN HỌC TẬP

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG Ở BẬC ĐẠI HỌC

04/03/2018

Phương pháp học tập ở Đại học  (Active Learning in Higher Education):
Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi
trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, các bạn sinh viên (SV) cần có được
phương pháp học tập thích hợp để có thể tiếp thu hết khối kiến thức đồ sộ đó. Bước vào ĐH,
không ít các bạn tân SV bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới. Do SV được coi là những con người
đã trưởng thành, việc học và dạy ở ĐH nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết
quả học tập của mỗi cá nhân, vì vậy, cách học ở ĐH luôn xoay quanh vấn đề: làm sao để tự nỗ
lực mà đạt kết quả học tập cao nhất.

Bài viết Phương pháp học taaoj chủ động ở bậc đại học của Ths. Nguyễn Thành Hải, Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH (CEE) Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TP. HCM.

Files: Bài viết Phương pháp học taaoj chủ động ở bậc đại học (Active Learning in Higher Education):