TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TỔNG HỢP GÓP Ý DỰ THẢO LẦN 2

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Hướng sửa đổi
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Khoa Kế toán – Kiểm toán Khoản 3: Nên cân nhắc việc đưa thêm tiêu chí “học phí” vào trong nhóm tiêu chí xác định chất lượng cao. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì tiêu chí “học phí” không phải là tiêu chí xác định trong chương trình chất lượng cao.
Điều 3. Mục tiêu đào tạo chất lượng cao
Khoa Kế toán – Kiểm toán – Nên sửa cụm từ “đáp ứng nhu cầu của người học” thành “Đáp ứng nhu cầu xã hội”- Bổ sung sau cụm từ “đáp ứng nhu cầu của người học” cụm từ “đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có chất lượng cao”. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì mục tiêu đào tạo của chương trình đã bao hàm ý “đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lực chất lượng cao”.
Điều 4: Chuẩn đầu ra
Khoa Kế toán – Kiểm toán Cân nhắc việc bỏ ra ngoài các thông tư của Bộ trong tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học vì các thông tư này có thể thay đổi theo thời gian nên văn bản sẽ phải cập nhật theo. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì những “Thông tư” nêu trên là những căn xây dựng các tiêu chuẩn về ngoại ngữ và tin học. Qui định của Trường sẽ thay đổi và bám sát các qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo cũng như các qui định khác có liên quan khi có sự thay đổi.
Điều 8: Nghiên cứu khoa học
Khoa Kế toán – Kiểm toán Khoản 3: Trong cả khóa học, giảng viên và sinh viên CTCLC phải có ít nhất 01 đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan đến CTCLC. 

Giảng viên trong nội dung khoản 3 này nên ghi cụ thể hơn. Giảng viên hướng dẫn nhóm NCKH hay giảng viên cơ hữu giảng dạy chất lượng cao hay giảng viên nào?

Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì giảng viên ở khoản 3 này là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học theo đúng tiêu đề “Điều 8”. 
Điều 10: Đánh giá kết quả học phần
Khoa Kế toán – Kiểm toán Mục 3 nên qui định cụ thể một số học phần có thể đánh giá kết quả học tập qua thảo luận, tự học ở nhà, thực tập thực tế và viết tiểu luận. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì qui định này được cụ thể trong Qui định về Khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường.
Phòng Hành chính Có nên qui định thêm về hình thức thi các học phần này? Theo hướng cho Trưởng bộ môn đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt. Ban soạn thảo đã chỉnh sửa theo góp ý.
Điều 15: Quyền của giảng viên
Khoa Kế toán – Kiểm toán Mục 3: nên bổ sung thêm từ hỗ trợ: được ưu tiên và hỗ trợ tạo điều kiện học tập…  Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì qui định về hỗ trợ giảng viên giảng dạy chất lượng cao đã được qui định trong qui chế tài chính nội bộ của Trường. 
Điều 16: Nhiệm vụ của giảng viên
Khoa Kế toán – Kiểm toán Mục 2: Nên xem xét bỏ cụm từ “và hướng dẫn sinh viên áp dụng” và nên chỉ rõ “phù hợp với Điều 10 của qui định này” trở thành “Áp dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá hiện đại và phù hợp với Điều 10 trong qui định này” vì trong quá trình giảng viên áp dụng những phương pháp đó để tương tác với sinh viên thì đã bao hàm việc phải hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình giảng dạy nên không cần cụm từ “và hướng dẫn sinh viên áp dụng”; đồng thời nêu rõ hơn “phù hợp” với điều gì? Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì sinh viên không chỉ học tại Trường mà còn phải tự học. Điều 10 trong qui định này chỉ là đánh giá kết quả học phần. Như vậy là chưa đủ theo qui định.
Điều 19: Nhiệm vụ của sinh viên
Khoa Kế toán – Kiểm toán Mục 2: không cần đưa vào vì việc đóng học phí theo qui định của Trường đã là 1 nội dung nằm trong nhiệm vụ chung của sinh viên đào tạo chính qui. Ban soạn thảo xin bảo lưu ý kiến vì qui định về mức học phí cũng như hình thức nộp học phí của chương trình chất lượng cao khác so với chương trình đại trà.

BAN SOẠN THẢO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>