SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN CỦA KHOA

GIAI ĐOẠN 2016 – 2021

 

  1. SỨ MẠNG

Khoa Kế toán-Kiểm toán có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học về kế toán-kiểm toán, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  1. TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Khoa Kế toán-Kiểm toán sẽ là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về kế toán-kiểm toán, có chương trình đào tạo đạt trình độ ngang tầm với các trường đại học khác trong khu vực Đông Nam Á; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển  và hội nhập.

  1. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Đào tạo cử nhân kế toán, kiểm toán có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành đào tạo một cách vững chắc, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo xu thế hội nhập. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của ngành kế toán, kiểm toán, đủ khả năng hành nghề, khả năng làm việc và tạo việc làm để phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Đào tạo cử nhân kế toán đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán,  kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc giảng dạy tại các Viện, trường, các cơ sở đào tạo. Sinh viên được đào tạo với chương trình không ngừng được cải tiến, phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới, hoàn thiện và hội nhập quốc tế

  1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
  2. Chức năng

– Đào tạo đại học, sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ)

– Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán-kiểm toán

– Nghiên cứu khoa học.

  1. Nhiệm vụ

     * Đào tạo, bồi dưỡng

– Đào tạo sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kiểm toán, kế toán công có thể làm việc tại các bộ phận kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế hoạch tài chính, phân tích kinh tế tài chính trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các đơn vị công khác.

– Đào tạo các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, tham vấn về kế toán-kiểm toán, có thể làm việc trong các Học viện, Trường đại học, các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội

–  Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ngành kế toán

–  Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán-kiểm toán cho các cán bộ tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

      * Nghiên cứu khoa học

–  Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực kế toán-kiểm toán, phân tích, thống kê và các lĩnh vực khác thuộc khoa học kinh tế, quản lý

–  Nghiên cứu xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo đại học, sau đại học, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý về kế toán, kiểm toán

–  Hướng dẫn sinh viên, cao học viên nghiên cứu khoa học.

–  Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo và thực hành nghề nghiệp hiện nay ở Việt Nam.

     * Các hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội

   –   Tư vấn, tham vấn công tác kế toán-kiểm toán  cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

–  Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, cung cấp cho cộng đồng, xã hội những sản phẩm khoa học tốt và có giá trị cao.

  1. 6. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CCVC

Hiện tại Khoa có 50 giảng viên và CCVC, trong đó:

– 06 giảng viên có học hàm Phó Giáo sư

– 22  giảng viên có học vị Tiến sĩ

– 28 cán bộ giảng viên có học vị Thạc sĩ

– 06 giảng viên có chức danh giảng viên cao cấp

– 20 cán bộ, giảng viên có chức danh giảng viên chính

– 17 cán bộ giảng viên đang đi học nghiên cứu sinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>