QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
——————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đại học chính qui ngành Kế toán

Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Qui định của Khảo thí ban hành theo QĐ số 923 /QĐ – ĐHTM ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại
I- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

  1. Xây dựng mới, điều chỉnh, chuẩn hóa và công bố công khai bộ chuẩn đầu ra ngành Kế toán của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường, góp phần thực hiện trách nhiệm cam kết và giải trình của Trường đối với người học, xã hội;
  2. Góp ý với Trường về việc điều chỉnh, chuẩn hóa và công bố công khai chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên hệ chính quy của Trường. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường trong điều kiện tự chủ và hội nhập.
  3. DANH SÁCH NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA CỦA KHOA
Stt Họ và tên Chức trách Chức vụ Ghi chú
1 PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Trưởng nhóm Trưởng Khoa  
2 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương Thư ký Phó Trưởng Khoa  
3 PGS.TS. Đoàn Vân Anh Ủy viên Trưởng Bộ môn  
4 PGS.TS. Đỗ Minh Thành Ủy viên Phó Hiệu trưởng  
5 PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai Ủy viên Trưởng Bộ môn  
6 PGS.TS. Phạm Đức Hiếu Ủy viên Trưởng Bộ môn  
7 TS. Đặng Văn Lương Ủy viên Trưởng Bộ môn  
8 TS. Nguyễn Viết Tiến Ủy viên    
9 TS. Nguyễn Tuấn Duy Ủy viên    

 

                                                                                    Ngày 20 tháng 11 năm 2016

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>