Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                  

Số:  634 /QĐ-ĐHTM                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng

 công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

 không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý”                            

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ vào Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT;

Căn cứ vào Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực người  học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ vào Quyết định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương Mại”’;

Căn cứ vào Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM, ngày 16/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào nội dung biên bản họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Thương Mại ngày 3/11/2016;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại  học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ khóa K54 tuyển sinh 2018 trở đi.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Quản lý Khoa học, Kế hoạch – Tài chính; Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra, Trưởng các khoa, bộ môn Tin học, Trung tâm CNTT và sinh viên đại học hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 3,

– Lưu trữ trường, P. QLKH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Đinh Văn Sơn

 

QUY ĐỊNH

Về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin  đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-ĐHTM ngày … tháng … năm 2017

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) của sinh viên của Trường Đại học Thương Mại (sau đây gọi tắt là Trường).
 2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy và các chương trình chất lượng cao không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý của Trường tuyển sinh từ năm 2018 trở về sau.

Điều 2. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của Trường được xây dựng và có điều chỉnh phù hợp với khối ngành đào tạo của nhà trường dựa trên chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản được ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm 6 mô đun sau đây:

– Mô đun 01: Hiểu biết về CNTT

– Mô đun 02: Sử dụng máy tính

– Mô đun 03: Xử lý văn bản

– Mô đun 04: Sử dụng bảng tính

– Mô đun 05: Sử dụng trình chiếu

– Mô đun 06: Sử dụng Internet

Nội dung cụ thể từng mô đun được trình bày trong Phụ lục 1.

Điều 3. Yêu cầu về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 1. Đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy và các chương trình chất lượng cao không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý, khi tốt nghiệp phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản của trường.
 2. Trong trường hợp không đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, sinh viên sẽ không được xét tốt nghiệp theo quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường.

Điều 4. Công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT khi sinh viên đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

– Có kết quả đánh giá đạt từ 5 điểm trở lên trong kỳ đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Nhà trường tổ chức. Chứng nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản do trường Đại học Thương mại cấp có hiệu lực 36 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn.

– Có chứng chỉ quốc tế IC3 (Digital Literacy Certification) do Tổ chức Tin học thế giới Certiport cấp còn hiệu lực tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm trường xét tốt nghiệp.

Điều 5. Tổ chức giảng dạy và đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 1. Chương trình đào tạo các ngành sẽ được thiết kế để kỹ năng sử dụng CNTT của sinh viên được hình thành và phát triển trong suốt quá trình học tập tại trường.
 2. Kỹ năng sử dụng CNTT của sinh viên được tích lũy khi học học phần Tin học quản lý (bao gồm cả lý thuyết và thực hành).
 3. Học phần Tin học quản lý không tổ chức thi hết học phần. Kết thúc học phần này sinh viên có thể đăng ký đánh giá kỹ năng sử dụng CNTT.
 4. Tổ chức đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên định kỳ 2 lần/năm học phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của nhà trường.
 5. Đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được thực hiện dưới hình thức kết hợp kiểm tra trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

Điều 6. Thủ tục xin miễn học

– Sinh viên có chứng chỉ quốc tế IC3 đạt yêu cầu ở trình độ tương ứng được miễn học học phần Tin học quản lý, nhưng phải nộp đơn xin miễn học theo mẫu cho Phòng Quản lý Đào tạo 02 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Đơn kèm theo bản sao có công chứng chứng chỉ và xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

– Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với bộ môn Tin học kiểm tra, báo cáo Ban giám hiệu, công nhận việc miễn học học phần Tin học quản lý cho sinh viên.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

 1. Phòng Quản lý Đào tạo, các Khoa chuyên ngành, các cố vấn học tập phổ biến rộng rãi quy định này đến sinh viên trên các kênh thông tin chính thức.
 2. Bộ môn Tin học và khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử tổ chức họp chuyên môn để xây dựng nội dung học phần Tin học quản lý, phương án và ngân hàng câu hỏi đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên.
 3. Phòng Quản lý đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT và bộ môn Tin học xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên đảm bảo khách quan và chính xác.
 4. Sinh viên phải chủ động tìm hiểu nội dung quy định và có kế hoạch chuẩn bị cho việc đạt yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
 5. Phòng Thanh tra tiếp nhận ý kiến phản hồi của các đơn vị và sinh viên đối với các nội dung liên quan đến thực hiện quy định này báo cáo Ban giám hiệu theo từng năm học.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

GS,TS. Đinh Văn Sơn

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>