QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán

Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Qui định của Khảo thí ban hành theo QĐ số 923 /QĐ – ĐHTM ngày 16 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, qui trình xây dựng Chuẩn đầu ra của Khoa KTKT được thực hiện như sau:

Bước 1. Đơn vị đào tạo làm tờ trình báo cáo Ban Giám hiệu qua phòng Quản lý Khoa học (QLKH) về kế hoạch xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành đào tạo. Phòng QLKH trình Hiệu trưởng thành lập Tiểu ban thẩm định chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành của Trường. Thành phần tiểu ban gồm đại diện Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo (QLĐT), phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD), phòng QLKH và đơn vị đề nghị xây dựng chuẩn đầu ra.

Bước 2. Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chuẩn đầu ra.

Bước 3.  Hội đồng khoa (viện) nghiên cứu các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra hiện hành trong nước và quốc tế của ngành đào tạo, đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia, đề xuất các kiến thức, kĩ năng, năng lực và thái độ tương ứng với ngành, chuyên ngành đào tạo để xây dựng dự thảo lần 1 chuẩn đầu ra của ngành, chuyên ngành đào tạo (xem phụ lục 1 – mẫu Chuẩn đầu ra). Từ đó lập kế hoạch, xác định các đối tượng khảo sát, tổ chức thảo luận về các công việc cần làm để thu thập thông tin nhằm hoàn thiện chuẩn đầu ra.

Bước 4. Hội đồng khoa (viện) thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biết (xem phụ lục 2 – mẫu phiếu điều tra về chuẩn đầu ra). Tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra.

Bước 5. Hội đồng khoa (viện) tổ chức thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, cựu người học,…

Bước 6. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu được (sử dụng phần mềm chuyên dụng). Đối với các dữ liệu định lượng: lập bảng biểu và xử lí kết quả; thực hiện các thống kê mô tả, tần suất và tính toán độ tin cậy của các câu trả lời và xử lý thông tin. Đối với các dữ liệu định tính: đọc tất cả các câu trả lời; sắp xếp thành những nhóm tương đồng; phân loại nhóm theo tiêu chí; xác định các câu trả lời điển hình hoặc mối liên hệ của các câu trả lời trong mỗi nhóm. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra lần 2 cho ngành, chuyên ngành đào tạo.

Bước 7: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý, chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị đào tạo hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho phòng QLKH bản chuẩn đầu ra.

Bước 8: Phòng QLKH chuẩn bị hố sơ để Tiểu ban thẩm định chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành của Trường họp góp ý, cho nhận xét về bản chuẩn đầu ra.

Bước 9. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tiểu ban, đơn vị đào tạo hoàn thiện lần cuối bản chuẩn đầu ra và trình Ban Giám hiệu qua phòng QLKH.

Bước 10.  Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo của đơn vị đào tạo. Chuẩn đầu ra được đăng trên trang chủ (website) của đơn vị đào tạo, của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học.

Điều 8. Quy trình hoàn thiện chuẩn đầu ra

  1. Định kỳ từ 3-5 năm, đơn vị đào tạo phải tổ chức rà soát và hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo.
  2. Quy trình hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành, chuyên ngành đào tạo như sau:

Bước 1. Đơn vị đào tạo làm tờ trình báo cáo Ban Giám hiệu qua phòng QLKH về kế hoạch hoàn thiện chuẩn đầu ra cho ngành, chuyên ngành đào tạo.

Bước 2. Trưởng đơn vị và Hội đồng khoa (viện) tổ chức thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thiện chuẩn đầu ra.

Bước 3. Hội đồng khoa (viện) thảo luận thiết kế phiếu điều tra phù hợp với các đối tượng được hỏi và những thông tin cần biết. Thực hiện điều tra khảo sát thu thập thông tin từ các đối tượng khác nhau bao gồm: giảng viên, chuyên gia QLĐT, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng, cán bộ và lãnh đạo phòng nhân sự, trưởng các bộ phân của đơn vị sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp, đặc biệt là ý kiến của các cựu người học,…

Bước 4. Hội đồng khoa (viện) tập hợp và xử lý số liệu thu thập được. Từ thông tin thu được, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra lần 1 cho ngành, chuyên ngành đào tạo.

Bước 5: Trưởng đơn vị đào tạo tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ đại diện các nhà quản lý (chuyên gia các phòng QLĐT, QLKH, trung tâm/bộ phận kiểm định chất lượng), nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên,…; đối chiếu chuẩn đầu ra với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và đối chiếu với yêu cầu vị trí công việc của ngành học. Trưởng đơn vị đào tạo hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho phòng QLKH bản chuẩn đầu ra.

Bước 6: Phòng QLKH trình Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra ngành, chuyên đào tạo của đơn vị đào tạo. Chuẩn đầu ra được đăng trên trang chủ (website) của đơn vị đào tạo và của Nhà trường và được truyền thông rộng rãi đến người học.

 

                                                                                Ngày 11 tháng 12 năm 2016

                                                                               Trưởng Khoa

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>