Lý lịch khoa học – PGS. TS. Trần Thị Hồng Mai

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG MAI  
2 Năm sinh:  1966 3 Nam/Nữ: Nữ  
3 Học hàm:  PGS      Năm đạt học hàm: 2009

Học vị:   TS           Năm đạt học vị: 2004

 
   
   

     2. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Thương nghiệp Kế toán thương mại 1987
Thạc sỹ Đại học Thương mại Kinh tế các ngành SX và dịch vụ 1999
Tiến sỹ Đại học Thương mại Kinh tế 2004
 

 


    3. Quá trình công tác

 

 
Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác  
Từ 1987 đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường ĐHTM  
         
   4. Các hướng nghiên cứu

– Kế toán tài chính

– Kế toán quản trị

– Kiểm toán

5. Các công trình khoa học điển hình được công bố

 

 
TT Tên công trình

 

Tác giả

 

Nơi công bố

 

Loại công trình  
BÀI BÁO  
1 Bàn về kế toán chi phí lãi vay dùng cho sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay. Tác giả Tạp chí Kế toán, 1999 Báo  
2 Kế toán phát hành cổ phiếu, trái phiếu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tác giả Chuyên san khoa học Trường Đại học Thương mại, 1999 Báo  
3 Về xây dựng chuẩn mực kế toán” Chi phí trên các khoản vay ở Việt nam”. Tác giả Tạp chí Kế toán, 2000 Báo  
4 Kế toán động với chi phí lãi vay. Tác giả Tạp chí Kế toán, 2001    
5 IAS 23 với chuẩn mực kế toán các nước và vấn đề hòa hợp. Tác giả Tạp chí Kế toán, 2002 Báo  
6 Chuẩn mực kế toán Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho Việt nam. Tác giả Chuyên san khoa học Trường Đại học Thương mại, 2002 Báo  
7 Bản chất lãi vay và những vấn đề đặt ra cho kế toán. Tác giả Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 2003 Báo  
8 Thực trạng kế toán chi phí đi vay ở Việt Nam và giải pháp hoàn thiện. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2004 Báo  
9 Bàn về nội dung kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp in Việt Nam. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2004 Báo  
10 Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán, lãi nội bộ tập đoàn khi lập Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Tác giả Tạp chí Kế toán, 2005 Báo  
11 Ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng trong các loại hình kế toán khác nhau. Tác giả Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Tài chính – Kế toán, 2005 Báo  
12 Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của kiểm toán viên nội bộ Việt Nam. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2006 Báo  
13 Kiểm toán nội bộ và những thách thức khi thực hiện. Tác giả Tạp chí nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2007 Báo  
14 Ghi nhận tài sản vô hình – Sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: ”Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ ccác định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng”., 2008 Báo  
15 Thực hiện kế toán môi trường là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: ”Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các góc độ tiếp cận – Thực tiễn và giải pháp”, 2008 Báo  
16 Bàn về kế toán bất động sản đầu tư theo chuẩn mực kế toán số 05. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2008 Báo  
17 Thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn tại các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp. Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2009 Báo  
18 Đánh giá rủi ro nhằm đáp ứng mục tiêu hoạt động. Tác giả Tạp chí Kiểm toán, 2009    
19 Trao đổi về hạch toán chi phí môi trường trên các tài khoản kế toán Tác giả Tạp chí Kế toán, 2011 Báo  
20 Đạo đức người làm kế toán Việt nam – Thực trạng và giải pháp Tác giả Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, 2011 Báo  
21 Sự khác biệt trong kế toán TSCĐ hữu hình của Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế và những khuyến nghị Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “ Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh”, 2011 Báo  
22 Phát triển dịch vụ kế toán đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Hội nhập: Cơ hội và thách thức”, 2012 Báo  
23 Định hướng cải cách hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, 2013 Báo  
24 Ứng dụng mô hình ABC trong các trường đại học công lập Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương mại, 2014 Báo  
25 Vai trò của kế toán trong khu vực kinh tế phi chính thức Việt nam Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế phi chính thức – Thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế”, 2015 Báo  
26 Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả Kỷ yếu hội tháo khoa học quốc tế: “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”, 2016 Báo  
27 Challenges for international human resource manegement in the Asian context Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế tại ĐH Nam Hoa, Đài Loan: “Quản trị sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh và kinh tế của khu vực châu Á”, 2016 Báo  
28 Hoàn thiện phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học tập của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHTM Tác giả Kỷ yếu Hội thảo quốc gia:” Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học trong điều kiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm“, 2017 Báo  
GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO  
1 Giáo trình Kế toán thương mại và dịch vụ Thành viên NXB Giáo dục Hà nội, 1999 Giáo trình  
2 Giáo trình Kế toán sản xuất Thành viên NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2000 Giáo trình  
3 Giáo trình Kế toán xây dựng cơ bản Thành viên NXB Đại học Quốc gia, Hà nội, 2000 Giáo trình  
4 Giáo trình Kế toán quản trị Thành viên NXB Thống kê, 2006 Giáo trình  
5 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại Chủ biên NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Giáo trình  
6 Giáo trình Nguyên lý kế toán Thành viên NXB Thống kê, 2009 Giáo trình  
7 Giáo trình Kế toán tài chính (ĐHTM) Thành viên NXB Thống kê, 2010 Giáo trình  
8 Giáo trình Kế toán tài chính Thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Giáo trình  
9 Kế toán doanh nghiệp dịch vụ Thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, 2009 Giáo trình  
10 Giáo trình Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp Chủ biên NXB Thống kê, 2010 Giáo trình  
11 Kế toán môi trường trong DN Đồng chủ biên NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 Sách chuyên khảo  
12 Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp Thành viên NXB Thống kê, 2014 Giáo trình  
ĐỀ TÀI KHOA HỌC  
1 Hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp áp dụng trong ngành thương mại dịch vụ Thành viên 2002 Cấp Bộ  
2 Hoàn thiện kế toán bất động sản đầu tư trong các doanh nghiệp Việt Nam Chủ nhiệm 2002 Cấp cơ sở  
3 Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp theo chuẩn mực kế toán số 15 Thành viên 2008 Cấp Bộ  
4 Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại các Tổng công ty xây dựng Việt Nam Chủ nhiệm 2009 Cấp Bộ  
5 Kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn tại các DNSX Việt Nam Chủ nhiệm 2010 Cấp Bộ  
6 Định hướng cải cách hệ thống kế toán Việt nam kể từ năm 1995 Chủ nhiệm 2014 Cấp Bộ  
7 Nghiên cứu ứng dụng mô hình kế toán chi phí theo hoạt động (ABC) trong doanh nghiệp cho học phần kế toán quản trị Chủ nhiệm 2015 Cấp cơ sở  

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>