Lý lịch khoa học – PGS. TS. Đoàn Vân Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên:    ĐOÀN VÂN ANH
2 Năm sinh:  28 – 02 – 1969 3 Nam/Nữ:  Nữ
3 Học hàm:   PGS      Năm đạt học hàm:  2010Học vị:     TS            Năm đạt học vị:      2005
 
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Thương Mại Kế toán 1990
Đại học Trường Đại học Ngoại Thương Kinh tế ngoại thương 1996
Thạc sỹ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2000
Tiến sỹ Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2005
  
    3. Quá trình công tác

 

Thời gian Vị trícông tác Lĩnh vựcchuyên môn Cơ quan công tác
1991-2005 Giảng viên Kế toán Trường Đại học Thương Mại
2006-2016 Phó Trưởng BM Kế toán Trường Đại học Thương Mại
2016-Nay Trưởng BM Kế toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:  
TT Tên công trình Tác giảhoặc  đồngtác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
1 Kế toán doanh nghiệp thương mại – Dịch vụ Tham gia viết Chương 220-32 NXB Giáo dục -1999 Giáo trình
2 Kế toán sản xuất Tham gia viết Chương 4:171-195 NXB Thống kê – 2003 Giáo trình
3 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Tham gia viết Chương 3,10,11:63-78; 250-263; 264-290 NXB Tài chính – 2001 Giáo trình
4 101 Bài tập và bài giải Kế toán Tài chính Tham gia viết Chương 779-83;242-246 NXB Tài chính – 2003 Tài liệu tham khảo
5 Bài tập kế toán sản xuất và xây dựng cơ bản 2004 Tài liệu lưu hành nội bộ
6 Giáo trình Kế toán quản trị Đồng biên soạn chương 6:181-231 NXB Thống kê – 2006 Giáo trình
7 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp Tham gia viết Chương 4:63-99 NXB Giáo dục Việt Nam- 2009 Giáo trình
8 Giáo trình Kế toán tài chính Tham gia viết Chương 8:289-346 NXB Thống kê – 2010 Giáo trình
9 Bài tập Kế toán tài chính 2010Tái xuất bản 2012,2014,2016 Tài liệu lưu hành nội bộ
10 Bài tập Kế toán tài chính doanh nghiệp Thương mại và doanh nghiệp dịch vụ 2006Tái xuất bản 2012,2014,2016,2017 Tài liệu lưu hành nội bộ
11 Bài tập kế toán sản xuất và xây dựng cơ bản 2006 Tài liệu lưu hành nội bộ
12 Câu hỏi và Bài tập Nguyên lí kế toán 2009 Tài liệu lưu hành nội bộ
13 Giáo trình Kế toán hoạt động thương mại và dịch vụ Tham gia viết Chương 3:97-123 NXB Thống kê2014 Giáo trình
14 Giáo trình Kế toán Thuế Chủ biênvà viết Chương 3  NXB Thống kê2016 Giáo trình
 
Các đề tài nghiên cứu khoa học
1 Hoàn thiện kế toán giao dịch nội trong các Tổng công ty Chủ nhiệm 2007/2009 Bộ
2 Hoàn thiện kế toán tài sản cố định vô hình tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Chủ nhiệm 2009/2011 Bộ
3 Hoàn thiện kế toán các công cụ tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam Tham gia 2006/2009 Bộ
4 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lí trong điều kiện tự chủ tài chính Tham gia 2006/2009 Bộ
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế tạo lập, quản lý và  sử dụng nguồn hình thành quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp Chủ nhiệm đề tài nhánh 2009/2012 Nhà nước
6 Hoàn thiện kế toán hoạt động xuất nhập khẩu Chủ nhiệm 2012-2013 Trường
7 Hoàn thiện khung lý thuyết về kế toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho học phần Kế toán thuế Chủ nhiệm 2014-2015 Trường
 
 
Các công trình khoa học đã công bố
1 Vài nét về cải cách thuế gián thu trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi ở nước ta Đoàn Vân Anh Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương Maị-1999 Bài báo khoa học
2 Phương pháp kế toán chênh lệch tỉ giá ở những doanh nghiệp sử dụng tỉ giá thực tế để hạch toán Đoàn Vân Anh Chuyên san khoa học Trường ĐH Thương Maị-2000 Bài báo khoa học
3 Kế toán tỉ giá ngoại tệ trong phòng ngừa rủi ro hối đoái Đoàn Vân Anh Tạp chí Tài chính doanh nghiệp-2003 Bài báo khoa học
4 Một số ý kiến đề xúât hoàn thiện chuẩn mực kế toán số 10 Đoàn Vân Anh Tạp chí Tài chính doanh nghiệp-2003 Bài báo khoa học
5 Về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở thị trường hàng hoá giao sau Đoàn Vân Anh Tạp chí Kế toán -2004 Bài báo khoa học
6 Ghi nhận doanh thu và phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng với hợp đồng mua lại hàng hoá Đoàn Vân Anh Tạp chí Kế toán – 2004 Bài báo khoa học
7 Kế toán nghiệp vụ trao đổi hàng hoá tương tự về bản chất và giá trị. Đoàn Vân Anh Tạp chí Kế toán – 2004 Bài báo khoa học
8 Một số ý kiến về phương pháp kế toán tỉ giá ngoại tệ trong trường hợp hợp đồng có qui định đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán. Đoàn Vân Anh Tạp chí Khoa học Thương Mại – 2004 Bài báo khoa học
9 Kế toán nghiệp vụ bán hàng khi trường hợp doanh nghiệp thực hiện giảm giá trong thời gian khuyến mại, quảng cáo Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toán – 2004 Bài báo khoa học
10 Một số đề xuất hoàn thiện chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” (VAS 14) Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toán – 2005 Bài báo khoa học
11 Vận dụng chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” để xác định thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng xúât khẩu Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toán – 2005 Bài báo khoa học
12 Kế toán dự phòng phải trả về phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá – tiếp cận từ nguyên tắc kế toán “Dồn tích” Đoàn Vân Anh Tạp chí kế toán – 2006 Bài báo khoa học
13 Kế toán dự phòng giảm giá hàng hoá tồn kho và dự phòng phải trả cho hợp đồng bán hàng không thể huỷ bỏ Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toán – 2007 Bài báo khoa học
14 Trao đổi về đối tượng kế toán tài sản vô hình là lợi thế thương mại và phương pháp xác định giá trị Đoàn Vân Anh Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học và Cao đẳng” – 2008 Bài báo khoa học
15 Nội dung, phạm vi giao dịch nội bộ trong doanh nghiệp hiện nay – Những khác biệt trong kế toán các loại giao dịch nội bộ Đoàn Vân Anh Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán – 2009 Bài báo khoa học
16 Kế toán chia liên doanh bằng lợi nhuận trước thuế – những bất cập và hướng hoàn thiện Đoàn Vân Anh Tạp chí Khoa học thương mại – 2009 Bài báo khoa học
17 Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng Đoàn Vân Anh Tạp chí kế toán – 2009 Bài báo khoa học
18 Kế toán một số nghiệp vụ phát sinh trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toánSố 6 (trang 38-43)tháng 6/2012 Bài báo khoa học
19 Trao đổi về kế toán giao dịch góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê bằng thương hiệu của doanh nghiệp Đoàn Vân Anh Tạp chí Kiểm toánSố 12 (121) trang 24-27tháng 12/2010 Bài báo khoa học
20 Quĩ Phát triển Khoa học Công nghệ- Những bất cập trong kế toán và đề xuất hoàn thiện Đoàn Vân Anh Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 6/105)Tạp chí Khoa học Thương mại số 48 – 27/6/2012 Bài báo khoa học
21 Loại hình kế toán Động với mô hình “Giá Gốc” Đoàn Vân Anh Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (Số 5/128) – 2013 Bài báo khoa học
22 Trao đổi về phương pháp lập BCLCTT hợp nhất theo phương pháp gián tiếp Đoàn Vân Anh Tạp chí Khoa học Thương mạiSố 72, tháng 8/2014 Bài báo khoa học
23 Khi vực kinh tế phi chính thức-Hộ kinh doanh các thể, những trao đổi về kế toán và thuế Đoàn Vân Anh Hội thảo Quốc tế “Kinh tế phi chính thức, thực trạng và các vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế” – 2015 Bài báo khoa học
24 Luật kế toán Việt Nam thời kì hội nhập- những vấn đề cần hoàn thiện. Đoàn Vân Anh Hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kì hội nhập, cơ hội và thách thức”ĐHTM – 2016 Bài báo khoa học
25 Những kiến nghị về Luật Kế toán nhằm phát triển dịch vụ kế toán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Đoàn Vân Anh Hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC”ĐHKTQD, Viện Kế toán Kiểm toán – 2016  Bài báo khoa học
26 Cơ sở kế toán áp dụng trong các Viện nghiên cứu thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam – Những vấn đề đặt ra cho kế toán tài chính của Việt Nam Đoàn Vân Anh & Trần Viết Hùng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số 11/2017 (170) Bài báo khoa học
27 Are Audits of Financial Statements Born Unequal Trần Mạnh Dũng;Đoàn Vân Anh;Bùi Thị Thủy

& Nguyễn Mạnh Cường

Asian Business Research Vol. 2, No. 3, December 2017 Bài báo khoa học
28

The System of Management Accounting Information to  Support Decision Making in Business

Đàm Bích HàĐàm Gia Mạnh& Đoàn Vân Anh Accounting anh Finance ResearchVol. 7, No. 1, February 2018 Bài báo khoa học

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>