KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

 

Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2017 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo được thực hiện như sau:

 

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Mục đích

– Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tăng cường khả năng thích ứng của sinh viên đối với thị trường lao động

– Đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hiệu trưởngĐại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHTM

– Từng bước xây dựng và nâng cao văn hóa chất lượng giáo dục trong Trường.

  1. Yêu cầu

– Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường, khả thi, từng bước nâng cao văn hóa chất lượng trong Trường;

– Duy trì và phát triển các điểm mạnh đồng thời phải giải quyết các tồn tại đã nêu trong báo cáo tự đánh giá;

– Kế hoạch phải chỉ rõ công việc cụ thể, mục tiêu cần đạt được, thời gian thực hiện và người thực hiện; người giám sát và báo cáo kết quả cho ai.

– Có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trong toàn Trường;

– Các công việc phải được tiến hành đúng tiến độ thời gian.

  1. Nội dung

 

STT Nội dung cải tiến Tgian thực hiện Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả
1 Quảng bá rộng rãi thông tin về CTĐT và mục tiêu đào tạo tới Nhà tuyển dụng và Xã hội 2016 – 2017 Khoa, P. Đào tạo Có minh chứng
2 Bổ sung việc rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hoạt động giảng dạy một số học phần trong chương trình đào tạo 2016 – 2017 Khoa, P.QLKH Có minh chứng
3 Xây dựng, ban hành quy trình về hoạt động  đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo 2016 – 2017 Khoa, P.QLKH; P. Khảo thí và ĐBCLGD Quyết định ban hành
4 Xây dựng kế hoạch đánh giá, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình 2016 – 2017 Khoa, P.QLKH, P. Khảo thí và ĐBCLGD Kế hoạch và Chuẩn đầu ra
5 Tăng từ 1 đến 2 học phần tự chọn chuyên sâu theo từng khối kiến thức trong chương trình đào tạo 2016 – 2017 Khoa, P.QLKH Chương trình đào tạo được điều chỉnh
6 Rà soát, xây dựng đề cương chi tiết môn học và giáo án để bổ sung thêm kỹ năng mềm, cụ thể hóa hơn kỹ năng mềm trong từng giáo án, đề cương chi tiết ở đầy đủ các hệ chính quy, VLVH, liên thông, văn bằng 2 2016 – 2017 Khoa, P.QLKH Đề cương chi tiết và giáo án đã được điều chỉnh
7 Tổ chức lấy ý kiến đánh giá tính logic giữa các học phần trong chương trình đào tạo 2016 – 2017 Khoa, P. Khảo thí và ĐBCLGD Báo cáo kết quả lấy ý kiến
8 Khảo sát nhu cầu xã hội với người học tốt nghiệp chương trình QTKDTH để điều chỉnh nội dung chương trình phù hợp với nhu cầu học tập của xã hội 2017-2018 Khoa, P.QLKH, P. Khảo thí và ĐBCLGD Báo cáo kết quả khảo sát và kế hoạch điều chỉnh chương trình
9 Rà soát, đối chiếu, so sánh, bổ sung đề cương môn học nhằm đảm bảo tính liên thông giữa bậc đại học và bậc ThS 2017-2018 Khoa, P.QLKH, P. Khảo thí và ĐBCLGD Đề cương môn học đã được rà soát và bổ sung
10 Rà soát và điều chỉnh đề cương môn học chi tiết, trong đó đa dạng hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá giữa học phần, tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều lựa chọn hơn về các phương pháp kiểm tra, đánh giá giữa học phần 2017-2018 Khoa, P.QLKH, P. Khảo thí và ĐBCLGD Đề cương môn học đã được rà soát và bổ sung
11 Hoàn thiện đề cương chi tiết môn học 2017-2018 P.QLKH, Khoa, P. Khảo thí và ĐBCLGD Có minh chứng
12 Tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn cho các giảng viên làm cố vấn học tập 2017-2018 Khoa, P. Công tác HSSV Biên bản hội nghị
13 Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và giao lưu đến các lớp hành chính 2017-2018 Khoa, P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD; P. Công tác HSSV Có minh chứng
14 Rà soát bộ ngân hàng câu hỏi thi, bổ sung đáp án chi tiết cho các môn còn thiếu 2017-2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Có minh chứng
15 Xây dựng và ban hành quy định hướng dẫn chi tiết việc thực hiện đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá 2017-2018 Khoa, P KTĐBCL Quyết định ban hành
16 Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ môn, từng giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn 2017-2018 P. Hành chính – Tổ chức Kế hoạch
17 Đánh giá hiệu quả công tác của đội ngũ giảng viên 2017-2018 Khoa, P KTĐBCL Báo cáo kết quả
18 Tổ chức đánh giá hiệu quả của các hoạt động thu hút người học tham gia vào quá trình đào tạo 2017-2018 Các đơn vị Có minh chứng
19 Tổ chức lấy ý kiến nhận xét đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng của CTĐT 2017-2018 Khoa, P KTĐBCL Biên bản, báo cáo kết quả, kế hoạch cải tiến
20 Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về môi trường học tập 2017-2018 Khoa, P KTĐBCL Biên bản, báo cáo kết quả, kế hoạch cải tiến
21 Có biện pháp để lôi cuốn SV tham gia, xây dựng được những hoạt động riêng, mang tính đặc thù bên cạnh những hoạt động chung của Trường trong công tác rèn luyện tư tưởng, đạo đức và hình thành nhân cách cho SV 2017-2018 Khoa, P CTCTSV Có minh chứng
22 Cập nhật thêm đầu sách của ICAEW cho thư viện 2017-2018  Khoa, Thư viện Có minh chứng
23 Tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu sinh viên (với quy mô mẫu đủ lớn) về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2017-2018 Khoa, P. Khảo thí và ĐBCLGD Biên bản, phiếu lấy ý kiến, kế hoạch điều chỉnh chương trình, chuẩn đầu ra

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của phòng Khảo thí &ĐBCLGD

– Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH của Trường;

– Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện công tác cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH;

– Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH và báo cáo Ban Giám hiệu.

3.2. Trách nhiệm của các khoa

– Phổ biến kế hoạch, nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH năm học 2017-2018 tới toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị;

– Chủ trì các hoạt động cải tiến được phân công cho đơn vị mình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và gửi kết quả cho phòng khảo thí và ĐBCLGD;

– Phối hợp với phòng Khảo thí &ĐBCLGD và các đơn vị khác trong Trường để triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp năm học 2017-2018.

                                                                                             Trưởng khoa

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>