GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15   tháng  9  năm 2018

 

 GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2

“QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI”

Kính gửi:  – Ban Giám hiệu

– Các Khoa, Bộ môn

 

Phòng Quản lý Khoa học giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của các đơn vị về Dự thảo lần 2 “Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại” như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

– Phòng QLĐT góp ý nên đổi tên thành “Quy định về xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của ĐHTM” vì nội dung quy định bao gồm cả xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Và bổ sung phần đối tượng điều chỉnh là “xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra”.  Phòng QLKH bảo lưu ý kiến không sửa vì chuẩn đầu ra là 1 nội dung trong 6 nội dung cấu thành chương trình đào tạo. Tên gọi của Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo do đó đã bao hàm cả vấn đề xây dựng chuẩn đầu ra.

Điều 3. Các thành phần của chương trình đào tạo

– Khoa QTKD góp ý trong mô hình về các thành phần của chương trình đào tạo, tên tiêu đề trong mô hình cần điều chỉnh lại “ma trận các MH” thành “ma trận các HP”; “Đề cương các MH” thành “đề cương các HP”. Phòng QLKH đã sửa theo góp ý.

Điều 6. Các yêu cầu về chuẩn đầu ra

– Khoa QTKD góp ý nên liệt kê các yêu cầu về chuẩn đầu ra từ mức độ đơn giản đến yêu cầu đặc thù và nên bỏ “kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp” tại mục 2 phần b. Phòng QLKH không sửa vì các yêu cầu về CĐR theo đúng quy định của QĐ 1982 về Khung năng lực quốc gia. Các đơn vị sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tế của ngành, chuyên ngành đào tạo xác định mức độ cụ thể các yêu cầu này.

– Khoa Marketing góp ý cần làm rõ ý “kiến thức thực tế vững chắc”, tiêu chí đo “vững chắc” là gì?. Phòng QLKH trả lời “vững chắc” là mức độ yêu cầu về kiến thức đối với trình độ đại học được quy định trong QĐ 1982 về Khung năng lực quốc gia. Khoa C có thể đo lường mức độ cần thiết thông qua thiết kế nội dung phiếu khảo sát.

 

Điều 7. Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra

Điều 11. Quy trình tổ chức xây dựng chương trình đào tạo mới

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>