PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của […]

Xem thêm


MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP STT Chuẩn đầu ra Học phần KIẾN THỨC KỸ NĂNG TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 TCTN1 TCTN2 TCTN3 TCTN4 1 Triết học Mác Lê Nin 3 1 2 Chủ nghĩa XH Khoa học 3 1 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 1 4 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 3 1 5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3 1 2 6 Tiếng Anh 1,2 3 3 7 Tiếng Anh chuyên ngành 1,2 3 3 8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 1 9 Pháp luật […]

Xem thêm


TỔNG HỢP HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TỔNG HỢP HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI (Hiệu quả tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá) Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của SV. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải […]

Xem thêm


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC (Trích Qui định của Khảo thí Số:   371/QĐ-ĐHTM-Khảo thí) Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo […]

Xem thêm


CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC (Trích Qui định của Khảo thí Số:   371/QĐ-ĐHTM-Khảo thí) Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 2016 Hình thức thi tự luận – Số đề thi của ngân hàng đề thi một học phần: đảm bảo 30-40 đề thi không trùng trong phạm vi toàn bộ kiến thức đối với học phần < 2TC, 40-50 đề thi đối với học phần ³ 3TC. – Mỗi đề thi tự luận phải đảm bảo tính hoàn chỉnh, chính xác, tính tổng hợp, tính vận dụng (phần liên […]

Xem thêm


PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG Ở BẬC ĐẠI HỌC

Phương pháp học tập ở Đại học  (Active Learning in Higher Education): Khối lượng kiến thức giảng dạy ở bậc ĐH là vô cùng lớn, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập cũng khác xa bậc học phổ thông. Vì vậy, các bạn sinh viên (SV) cần có được phương pháp học tập thích hợp để có thể tiếp thu hết khối kiến thức đồ sộ đó. Bước vào ĐH, không ít các bạn tân SV bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới. Do SV được coi là những con người đã trưởng thành, việc học và dạy ở ĐH nhấn mạnh đến sự tự giác và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của […]

Xem thêm