CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC              

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHTM ngày 22 tháng 1 năm 2019)

 
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 TC
1.1. Các học phần bắt buộc 30
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tiếng Anh 1 2
6 Tiếng Anh 2 2
7 Tiếng Anh 3 2
8 Toán cao cấp 1 2
9 Toán cao cấp 2 2
9 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
10 Pháp luật đại cương 2
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
13 Tin học quản lý 3
1.2. Các học phần tự chọn 2
  Chọn 2 TC trong các HP sau:  
1 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2
2 Xã hội học đại cương 2
3 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
1.3. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 11
1 Giáo dục thể chất 3
2 Giáo dục quốc phòng 8
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25
2.1.1. Các học phần bắt buộc 20
1 Kinh tế vi mô 1 3
2 Kinh tế vĩ mô 1 3
3 Nguyên lý kế toán 3
4 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 3
5 Nguyên lý thống kê 3
6 Luật kinh tế  1 3
7 Tiếng Anh 4 2
2.1.2. Các học phần tự chọn 5
  Chọn 5 TC trong các HP sau:  
1 Thị trường chứng khoán 3
2 Quản trị học 3
3 Marketing căn bản 3
4 Tài chính công 3
5 Quản trị rủi ro 2
6 Kinh tế thương mại 1 2
7 Kinh tế môi trường 2
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
2.2.1. Các học phần bắt buộc 33
1 Tổ chức công tác kế toán 3
2 Kế toán tài chính 1 3
3 Kế toán tài chính 2 3
4 Kế toán tài chính 3 3
5 Kế toán quốc tế 3
6 Kế toán quản trị 3
7 Kiểm toán căn bản 3
8 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
9 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 3
10 Thực hành kế toán máy 3
11 Kế toán thuế trong doanh nghiệp 3
2.2.2. Các học phần tự chọn 6
  Chọn 6 TC trong các HP sau:  
1 Hệ thống thông tin kế toán 3
2 Kiểm toán báo cáo tài chính 3
3 Kiểm toán nội bộ 3
4 Kế toán ngân hàng 3
2.3. Kiến thức bổ trợ 14
2.3.1. Các học phần bắt buộc 11
1 Ngoại ngữ 2 3
2 Kinh tế doanh nghiệp 2
3 Thống kê kinh doanh 3
4 Quản trị tài chính 1 3
2.3.2. Các học phần tự chọn 3
  Chọn 3 TC trong các HP sau:  
1 Tài chính quốc tế 3
2 Quản trị chiến lược 3
3 Quản trị tài chính 2 3
4 Bảo hiểm 3
5 Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu 3
2.4 Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10
Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 TC; trong đó: 120 TC học tập và tốt nghiệp.
                                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                                                GS,TS. Đinh Văn Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>