CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KIỂM TOÁN – HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 176 ngày 22 tháng 2 năm  2019  của  Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

  Tên chương trình đào tạo: Cử nhân Kiểm toán

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính qui

 
KHỐI KIẾN THỨC VÀ CÁC HỌC PHẦN       SỐ TÍN CHỈ
1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG       46 TC
1.1. Các học phần bắt buộc 32
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tiếng Anh 1 2
6 Tiếng Anh 2 2
7 Tiếng Anh 3 2
8 Tiếng Anh 4 2
9 Tiếng Anh 5 3
10 Toán cao cấp 1 2
11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
12 Pháp luật đại cương 2
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
14 Tin học quản lý 3
1.2. Các học phần tự chọn 2
  Chọn 2 TC trong các HP sau:  
1 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2
2 Xã hội học đại cương 2
3 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
1.3. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 11
1 Giáo dục thể chất 3
2 Giáo dục quốc phòng 8
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP       85 TC
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 24
2.1.1. Các học phần bắt buộc 15
1 Kinh tế vi mô 1 3
2 Nguyên lý kế toán 3
3 Kiểm toán căn bản 3
4 Nguyên lý thống kê 3
5 Nhập môn tài chính tiền tệ 3
2.1.2. Các học phần tự chọn 9
  Chọn 9 TC trong các HP sau:  
1 Quản trị học 3
2 Kinh tế lượng 3
3 Luật kinh tế 1 3
4 Thị trường chứng khoán 3
5 Kinh tế học quản lý 3
6 Kinh tế vĩ mô 1 3
7 Thống kê kinh doanh 3
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
2.2.1. Các học phần bắt buộc 30
1 Kế toán tài chính 1 3
2 Kế toán tài chính 2 3
3 Kế toán công 1 3
4 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 3
5 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 3
6 Kiểm toán báo cáo tài chính 2 3
7 Kiểm toán ngân sách nhà nước 3
8 Kiểm toán nội bộ 3
9 Thực hành kiểm toán Báo cáo tài chính 3
10 Phân tích báo cáo tài chính 3
2.2.2. Các học phần tự chọn 9
  Chọn 9 TC trong các HP sau:  
1 Kế toán thuế trong doanh nghiệp 3
2 Practice of Accounting (ICAEW)

(Kế toán thực hành)

3
3 Practice of Auditing (ICAEW)

(Thực hành kiểm toán)

3
4 Hệ thống thông tin kế toán 3
5 Kế toán quản trị 3
6 Kế toán ngân hàng thương mại 3
2.3 Kiến thức bổ trợ 12
2.3.1 Các học phần bắt buộc 6
1 Tài chính công 3
2 Quản trị tài chính 1 3
2.3.2 Các học phần tự chọn 6
  Chọn 6TC trong các HP sau:  
1 Định giá tài sản 3
2 Thực hành kế toán máy 3
3 Thuế 3
4 Kinh tế quốc tế 3
Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 TC; trong đó: 120 TC học tập và tốt nghiệp.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>