CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-ĐHTM ngày   tháng   năm

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

 

 1. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành đào tạo: Kế toán 

      Tiếng Việt: Kế toán  

      Tiếng Anh: Accounting

     Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu của chương trình:

Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp về kế toán, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành kế toán và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng thực hiện và tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, và các tổ chức khác.

 1. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KIẾN THỨC

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán đạt chuẩn kiến thức của trình độ đại học, có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán; có đủ khả năng tác nghiệp, tổ chức thực hiện và tư vấn các vấn đề về kế toán, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Cụ thể:

 • Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về kế toán; biết cách vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết tốt các tình huống cụ thể trong công tác kế toán.
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyên môn kế toán
 • Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kế toán tại các đơn vị, tổ chức.
 • Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
 • Có kiến thức bổ trợ để phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế
TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về kiến thức
1 KT1 Có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng về kế toán; biết cách vận dụng các kiến thức chuyên môn để giải quyết tốt các tình huống cụ thể trong công tác kế toán.
2 KT2 Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
3 KT3 Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyên môn kế toán
4 KT4 Có kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động kế toán tại các đơn vị, tổ chức.
5 KT5 Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.
6 KT6 Có kiến thức bổ trợ để phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế

 

 1. CHUẨN ĐẦU RA VỀ KỸ NĂNG

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán đạt chuẩn đầu ra về kỹ năng sau:

 • Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới hoạt động kế toán trong các đơn vị, tổ chức; có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
 • Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
 • Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
 • Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 • Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn kế toán.
 • Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Gíao dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường.
 • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng
1 KN1 Có kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới hoạt động kế toán trong các đơn vị, tổ chức, có khả năng tự học, tự nghiên cứu
2 KN2 Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
3 KN3 Có kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
4 KN4 Có kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
5 KN5 Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn kế toán.
6 KN6 Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Gíao dục & Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc và quy định chuẩn ngoại ngữ của Nhà Trường.
7 KN7 Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.

 

 1. CHUẨN ĐẦU RA VỀ MỨC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán phải đạt chuẩn về mức tự chủ và trách nhiệm sau:

 • Có đủ khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
 • Có đủ khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động kế toán trong đơn vị, tổ chức.
TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về mức tự chủ và trách nhiệm
1 TCTN1 Có đủ khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
2 TCTN2 Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
3 TCTN3 Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
4 TCTN4 Có đủ khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động kế toán trong đơn vị, tổ chức.

 

 1. CHUẨN ĐẦU RA VỀ THÁI ĐỘ

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán phải đạt chuẩn về thái độ, hành vi sau:

 • Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội.
 • Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động.
 • Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, trung thực, khách quan; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo, ý thức tự học tập nghiên cứu tốt.
TT Mã CĐR Tên chuẩn đầu ra về thái độ
1 TĐ1 Có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân; tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong xã hội.
2 TĐ2 Tuân thủ pháp luật của quốc gia và quốc tế; tuân thủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động.
3 TĐ3 Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc; sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, trung thực, khách quan; kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, tự chủ, phản biện, sáng tạo, ý thức tự học tập nghiên cứu tốt.
 1. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của doanh nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Trường Đại học Thương Mại có thể làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau:

 • Bộ phận kế toán tài chính.
 • Bộ phận kế toán quản trị.
 • Bộ phận kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn của kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập, các công ty dịch vụ về kế toán.
 • Bộ phận kế hoạch-tài chính.
 • Bộ phận phân tích kinh tế tài chính.

6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của Trường Đại học Thương Mại có thể làm việc tại các doanh nghiệp/ tổ chức sau:

 • Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp;
 • Các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng;
 • Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập;
 • Các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Các tổ chức khác.
 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao và chứng chỉ Kế toán – Kiểm toán trong và ngoài nước.
 • Đủ điều kiện để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.
 • Đủ khả năng học bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) của các chuyên ngành kinh tế, Kế toán, quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 1. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo
  • Trong nước
 • Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Kế toán, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp- Trường Đại học Thương mại.
 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Cần Thơ.
 • Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 555/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
 • Quy định công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo QĐ số 469.3/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 09/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
 • Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo QĐ số 26/QĐ-TM-ĐT ngày15/01/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.
 • Bộ chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-KTQD ngày 22/03/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
  • Ngoài nước
 • Bachelor of Accounting, University of Technology, Sydney
 • Bachelor of Accountancy (BAcc) – 2014 – Massey University
 • CQUniversity’s Bachelor of Accounting

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

GS.TS. Đinh Văn Sơn

CHỦ TICH HỘI ĐỒNG KHOA

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>