CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: KẾ TOÁN

CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI

CHẤT LƯỢNG CAO

(Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-ĐHTM ngày 31 tháng 12 năm 2016

của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại)

 

 1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

Mục tiêu của chương trình: Đào tạo cử nhân kế toán chương trình chất lượng cao (CLC) có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán; có đủ năng lực nghề nghiệp và ngoại ngữ thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

 1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đạt chuẩn kiến thức của trình độ đại học, có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có khả năng tác nghiệp, tổ chức,  tư vấn về các vấn đề kế toán kiểm toán đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Cụ thể bao gồm:

– Có kiến thức về chính trị xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật.

– Có kiến thức cơ bản cơ sở ngành về kinh tế học, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê.

– Có kiến thức chuyên sâu, hiện đại và thực tiễn về kế toán, kiểm toán, phân tích có tham chiếu chương trình đào tạo của các trường Đại học và các tổ chức nghề nghiệp có uy tín trên thế giới.

– Kiến thức bổ trợ để phát triển sang các ngành đào tạo khác thuộc khối ngành kinh tế gồm kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ và tài chính quốc tế.

 1. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

Kỹ năng thực hành nghề nghiệp

–  Có kỹ năng tổ chức công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức quốc tế.

– Có kỹ năng thực hiện thành thạo các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

– Tổ chức và thực hiện các công việc về kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và thực hiện kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

– Tổ chức và thực hiện công tác phân tích kinh tế, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh.

– Có kỹ năng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế công tác cũng như tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Có kỹ năng viết, thuyết trình rõ ràng, mạch lạc một vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh.

Kỹ năng nhận thức:

– Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc; biết sử dụng các phương pháp và công cụ nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu kế toán, kiểm toán, phân tích;

– Có khả năng tư duy, phản biện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; có năng lực sáng tạo, ứng dụng và phát triển nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và hội nhập kinh tế quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp ứng xử: Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp bao gồm: sử dụng các công cụ trong giao tiếp (ngôn ngữ, cử chỉ); xác định vị trí trong tình huống giao tiếp; điều khiển quá trình giao tiếp (lắng nghe, kiểm soát cảm xúc, đàm phán, thảo luận, thuyết phục, xử lý linh hoạt các tình huống trong giao tiếp).

Kỹ năng tin học và ngoại ngữ

–   Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, đạt trình độ tiếng Anh bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo qui định của Trường ĐH Thương mại.

– Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT-BTT&TT. Có khả năng sử dụng thành thạo công cụ tin học như: các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…), các phần mềm xử lý dữ liệu (Eview, SPSS…) và các phần mềm kế toán như MISA, Fast Accounting, phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP và các phần mềm quản lý khác.

 1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn; đề xuất những sáng kiến có giá trị trong tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán phân tích tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

– Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, khả năng hình thành, phát triển và lãnh đạo nhóm, khả năng thích ứng với những thay đổi của thực tế; có khả năng chủ động cập nhật và vận dụng các quy định hiện hành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán để giải quyết công việc được giao đúng pháp luật.

 1. Chuẩn đầu ra về thái độ

– Nắm vững và chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và pháp luật về kế toán kiểm toán nói riêng.

– Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh, có lòng yêu nghề, có các phẩm chất cá nhân: tự tin, linh hoạt, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, phản biện, tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa, có ý thức vì cộng đồng và bảo vệ môi trường.

– Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đơn vị nơi mình công tác.

– Có ý thức tự học, tự đào tạo, cập nhật kiến thức mới, ứng dụng sáng tạo những tiến bộ khoa học trong công việc được giao.

 1. Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại thị trường lao dộng trong nước và quốc tế các vị trí sau:

– Có thể làm việc vị trí kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính và các vị trí khác.

– Có thể làm việc vị trí trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ

– Chuyên viên, cán bộ quản lý tại bộ phận kế toán, kiểm toán, phân tích tại các đơn vị công

– Giảng viên của các cơ sở đào tạo đại học

– Chuyên viên nghiên cứu tại các Viện, Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước

 1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Đủ khả năng học bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) của các ngành khối kinh tế tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 • Đủ điều kiện để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.
 • Đủ điều kiện học bổ sung một số môn học để có thể nhận được bằng đại học thứ 2 do các trường đại học nước ngoài cấp.
 • Có kiến thức vững chắc để tham gia thi và nhận chứng chỉ kế toán quốc tế của các tổ chức quốc tế có uy tín: Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)

9, Các chương trình, tài liệu, chuẩn đầu ra đã tham khảo

 • Trong nước
 • Chương trình đào tạo ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp – Trường Đại học Thương mại.
 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 • Bộ chuẩn đầu ra ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-KTQD ngày 22/03/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
  • Ngoài nước
 • CTĐT của ĐH Toulon: http://www.univ-tln.fr/-Facultes-Instituts-Ecoles-.html,
 • CTĐT của ĐH Rouen: www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-rouen-528984

–    CTĐT của  Trường ĐH Arkansas Mỹ: registrar.uark.edu/registration/schedule-of-classes.php

–   CTĐT của  Trường ĐH Sandiego Mỹ: www.inspirock.com/united-states/san-diego/university-of-san-diego-usd-a

 

   

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>