CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về Qui định đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án ĐTCLC, tuyển sinh chương trình chất lượng cao. Việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo CLC được thực hiện theo các bước sau đây:

Việc khảo sát để thu thập thông tin về chương trình đào tạo từ các bên có liên quan được tiến hành đồng thời với việc khảo sát để xây dựng chuẩn đầu ra nhưng với bộ công cụ phù hợp. Các bước tiến hành xây dựng và hoàn thiện chương trình tương tự như việc xây dựng chuẩn đầu ra:

Bước 1. Trưởng Khoa thành lập nhóm và chỉ định trưởng nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo. Thành phần nhóm chuyên gia gồm các đại diện cho: các cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp; giảng viên; cán bộ quản lý các cấp; các chuyên gia trong và ngoài nước liên quan đến ngành đào tạo; sinh viên và cựu sinh viên.

Bước 2. Nhóm chuyên gia nghiên cứu các chương trình hiện hành của ngành (trong và ngoài Trường), đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia và dựa vào chuẩn đầu ra dự kiến khung chương trình đào tạo với các khối kiến thức hoặc các module các môn học trong từng khối kiến thức/module và mối liên hệ giữa các môn học. Sản phẩm của bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 1.

Bước 3. Nhóm chuyên gia thảo luận thiết kế phiếu điều tra (Phụ lục 7), lập kế hoạch điều tra khảo sát, xác định thông tin cần thu thập, các đối tượng và thời gian điều tra khảo sát, dự toán kinh phí điều tra khảo sát, tập huấn, tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra,… và tiến hành điều tra khảo sát các nhóm đối tượng có liên quan như đối tượng điều tra khảo sát CĐR. Trên cơ sở xử lý phiếu điều tra và thông tin liên quan, hoàn thiện chương trình đào tạo để xây dựng Dự thảo chương trình đào tạo lần 2.

 Bước 4. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trong Dư thảo chương trình đào tạo lần 2 theo chuẩn đầu ra đã được phê duyệt theo trình tự sau: 1) Trưởng Khoatổ chức hội thảo về xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn học trong chương trình. 2) Từ chuẩn đầu ra của chương trình, chủ nhiệm bộ môn tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học. 3) Trưởng Khoatổ chức họp Hội đồng khoa học đào tạo đánh giá chuẩn đầu ra các môn học. 4) Chủ nhiệm bộ môn tổ chức điều chỉnh chuẩn đầu ra theo kết luận của Hội đồng khoa học đào tao. Kết quả của bước này là Chuẩn đầu ra tích hợp trong các môn học của chương trình đào tạo đề xuất (Phụ lục 8a, 8b).

Bước 5: Xây dựng Ma trận phát triển kiến thức kỹ năng hay trình tự đào tạo các môn học hay lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng (Phụ lục 9). Hội đồng khoa học đào tạo của khoa xác định trình tự thực hiện các khối kiến thức và các môn học đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu. Trình tự các môn học mô tả rõ sự phát triển kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức qua nghiên cứu, học tập ở một hoặc nhiều môn học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ quá trình đào tạo. Sản phẩm của bước này là Ma trận phát triển kiến thức, kỹ năng ứng với trình tự thực hiện các môn học đã xác định. Kết quả tổng hợp của ma trận chuẩn đầu ra này giúp xác định trình tự phát triển các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn và là cơ sở để hoàn thiện Dự thảo chương trình đào tạo lần 2.

Bước 6: Trưởng Khoa tổ chức hội thảo rộng để lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, giảng 8 viên, sinh viên và cựu sinh viên… và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên. Sản phẩm bước này là Dự thảo chương trình đào tạo lần 3.

Bước 7: Hội đồng Khoa học khoa thẩm định, đối chiếu chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và góp ý hoàn chỉnh chương trình đào tạo ứng với việc định vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo. Sản phẩm của bước này là Chương trình đào tạo hoàn chỉnh.

Bước 8: Trưởng Khoa trình chương trình đào tạo hoàn chỉnh để Trường phê duyệt và chính thức ban hành chương trình đào tạo. Căn cứ vào điều kiện đặc thù của mình các đơn vị đào tạo xác định chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo, chuẩn đầu ra của từng môn học để hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm đáp ứng cao nhu cầu xã hội và đảm bảo sinh viên khi ra trường có thể làm việc đúng nghề không phải đào tạo lại.

                                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>