KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 KẾ HOẠCH

Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHTM ngày 4/1/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM)

 

Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học và Chương trình hành động của Trường Đại học Thương mại triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết trên;

Căn cứ Công văn số 2435/BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình;

Căn cứ các Quyết định số 26/QĐ-TM-ĐT ngày 15/1/2009; quyết định số 685/QĐ-TM-ĐT ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về Ban hành Tuyên bố chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường;

Căn cứ vào yêu cầu của kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục và thực tế các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường;

Thường trực tiểu ban chỉ đạo rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai rà soát chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tiếp tục công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để người học, phụ huynh và nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện cam kết của trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên, người học nỗ lực phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.

– Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp.

– Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động.

– Chuẩn đầu ra phải được rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của người sử dụng lao động. Trên cơ sở các Tuyên bố chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành nhà trường đã công bố, nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu của các nhà tuyển dụng theo từng thời kỳ. Đối với các chuyên ngành được chuyển sang mã ngành đào tạo mới, các ngành đào tạo mới mở, các khoa cần xây dựng mới các chuẩn đầu ra cho phù hợp. Ban Giám hiệu giao cho Trưởng các khoa chuyên ngành chủ trì tổ chức việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các ngành/chuyên ngành đào tạo thuộc khoa quản lý theo kế hoạch của Thường trực Tiểu ban chỉ đạo rà soát chuẩn đầu ra của Trường;

 1. NỘI DUNG CỦA CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo ở mỗi trình độ bao gồm các nội dung sau:

 1. a) Tên ngành đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh;
 2. b) Trình độ đào tạo: cao đẳng hoặc đại học;
 3. c) Yêu cầu về kiến thức: tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp,…
 4. d) Yêu cầu về kỹ năng:

– Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,…

– Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, …

đ) Yêu cầu về thái độ:

– Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

– Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

– Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

 1. e) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;
 2. g) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;
 3. h) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2435 /BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 nhà trường phải báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1/10/2013. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua nhà trường mới ban hành Chương trình đào tạo mới cho các chuyên ngành đào tạo, chuyển đổi mã ngành của một số chuyên ngành đào tạo sang ngành mới, mở thêm một số mã ngành đào tạo mới đưa vào đào tạo từ các năm 2012, 2013, do vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của trường để đảm bảo chất lượng các chuẩn đầu ra, kế hoạch thực hiện được thống nhất như sau:

 

TT

Nội dung Thời gian Sản phẩm

Ghi chú

1. Chuẩn bị kế hoạch 6/2/2014 Thông qua kế hoạch làm việc Đ/c Hùng phụ trách
2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của trường. 6/2/2014 Quyết định thành lập Đ/c Hải phụ trách
3. Chuẩn bị các tài liệu có liên quan, sao gửi tài liệu Từ 9/2/2014 đến 12/2/2014 Các văn bản quy định Đ/c Hải phụ trách
4. Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tổ chức các phiên họp, thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ  

Tuần từ 9-13/03/2014

 

 

Hội nghị 1 buổi

Toàn bộ tiểu ban
5. Khoa tổ chức rà soát/xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra, tổ chức hội thảo rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên… và hoàn thiện chuẩn đầu ra của từng ngành/chuyên ngành đào tạo.  

Từ 14/3/2014 đến

16/3/2014

 

Dự thảo chuẩn đầu ra của các khoa

Thư ký tiểu ban theo dõi, đôn đốc
6. Khoa gửi dự thảo chuẩn đầu ra để lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, cựu sinh viên… Từ 16/3-20/3/2014 Bản nhận xét ý kiến phản hồi Các khoa, Thư ký tiểu ban theo dõi, đôn đốc
7. Hội đồng khoa bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuẩn đầu ra ngành đào tạo trên cơ sở thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên… và báo cáo Hội đồng khoa học – đào tạo trường.  Từ 20/3-29/3/2014  

Báo cáo chuẩn đầu ra của các khoa

Chủ tịch Hội đồng các khoa
8. Hội đồng Khoa học–Đào tạo trường tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo Từ 2/4- đến 13/4/2014 Bản Dự thảo chuẩn đầu ra đã rà soát Thường trực tiểu ban
9. Công bố dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trên trang Web của trường để cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, các trường/khoa cùng khối ngành trong và ngoài trường cho ý kiến đóng góp.  

Đến 27/4/2014

 

Bản Dự thảo chuẩn đầu ra đã rà soát và các ý kiến đóng góp

 

Thường trực tiểu ban

10. Tiếp thu, hoàn thiện và Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường Đến 10/5/2014 Quyết định công bố chuẩn đầu ra hoàn chỉnh của các khoa Thường trực tiểu ban
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Trưởng khoa tổ chức xây dựng/rà soát chuẩn đầu ra và thông qua Hội đồng khoa theo lịch kế hoạch trên;
 • Thường trực Tiểu ban chỉ đạo có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết cho các khoa; làm dự trù kinh phí tổng thể; hướng dẫn đôn đốc các khoa thực hiện theo lịch trình kế hoạch;
 1. CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ RÀ SOÁT/XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA
  1. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo (có trên website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn);
  2. Công văn số 2435/BGDĐT-GDĐH ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình (có trên website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn);
  3. Các Quyết định số 26/QĐ-TM-ĐT ngày 15/1/2009; quyết định số 685/QĐ-TM-ĐT ngày 14/10/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về Ban hành Tuyên bố chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường (có trên Website của trường);
  4. Công bố Chuẩn đầu ra của các trường đại học trong và ngoài nước;
  5. Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sách dịch);
  6. Mô hình CDIO và xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo (trên các website và Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Trường ĐHTM tại Sơn La năm 2012)

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

                                                                                             PGS.TS Nguyễn Quang Hùng

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>