DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Khoa Kế toán Kiểm toán

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM

Sinh viên có thể lựa chọn từ các hướng nghiên cứu sau đây:

 1. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp
 2. Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 3. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp
 4. Kế toán tài sản trong doanh nghiệp
 5. Kế toán tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
 6. Kế toán doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp
 7. Kế toán công nợ trong doanh nghiệp
 8. Kế toán các khoản thanh toán trong doanh nghiệp
 9. Kế toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp
 10. Lập và trình bày BCTC doanh nghiệp
 11. Lập và phân tích Báo cáo tài chính
 12. Kế toán các khoản đầu tư tài chính trong doanh nghiệp
 13. Kế toán thuế trong doanh nghiệp
 14. Kế toán chi phí doanh thu kết quả trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
 15. Kế toán hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong doanh nghiệp
 16. Kế toán hoạt động mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp
 17. Qui trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập
 18. Qui trình kiểm toán nội bộ trong đơn vị
 19. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị
 20. Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 21. Kế toán quản trị tài sản trong doanh nghiệp
 22. Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp
 23. Kiểm toán tài sản dài hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
 24. Kiểm toán tài sản ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
 25. Kiểm toán vốn chủ sở hữu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
 26. Kiểm toán nguồn vốn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
 27. Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất tại công ty kiểm toán độc lập
 28. Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp dịch vụ tại công ty kiểm toán độc lập
 29. Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp tại công ty kiểm toán độc lập
 30. Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp
 31. Đánh giá rủi ro kiểm toán và phương pháp xác định mức trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập
 32. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 33. Phân tích cấu trúc tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp
 34. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp
 35. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp

                                                                                           Trưởng Khoa

 

 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>