CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN CÔNG – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                 ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC              

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN CÔNG

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐHTM ngày 22 tháng 1 năm 2019)

1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43 TC
1.1. Các học phần bắt buộc 30
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tiếng Anh 1 2
6 Tiếng Anh 2 2
7 Tiếng Anh 3 2
8 Toán cao cấp 1 2
9 Toán cao cấp 2 2
9 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3
10 Pháp luật đại cương 2
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
13 Tin học đại cương 3
1.2. Các học phần tự chọn 2
Chọn 2 TC trong các HP sau:
1 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2
2 Xã hội học đại cương 2
3 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2
1.3. Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng 11
1 Giáo dục thể chất 3
2 Giáo dục quốc phòng 8
2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 88 TC
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 25
2.1.1. Các học phần bắt buộc 20
1 Kinh tế vi mô 1 3
2 Kinh tế vĩ mô 1 3
3 Nguyên lý kế toán 3
4 Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 3
5 Nguyên lý thống kê 3
6 Tài chính công 3
7 Tiếng Anh 4 2
2.1.2. Các học phần tự chọn 5
Chọn 5 TC trong các HP sau:
1 Thị trường chứng khoán 3
2 Luật đầu tư 2
3 Marketing căn bản 3
4 Kinh tế thương mại 1 2
5 Tài chính vi mô 3
2.2. Kiến thức ngành (bao gồm chuyên ngành) 39
2.2.1. Các học phần bắt buộc 33
1 Kế toán công 1 3
2 Kế toán công 2 3
3 Kế toán công 3 3
4 Kế toán tài chính 1 3
5 Kế toán tài chính 2 3
6 Kế toán quản trị đơn vị công 3
7 Kiểm toán căn bản 3
8 Kiểm toán ngân sách Nhà nước 3
9 Quản lý ngân sách nhà nước 3
10 Thực hành kế toán công 3
11 Chuẩn mực kế toán công quốc tế 3
2.2.2. Các học phần tự chọn 6
Chọn 6 TC trong các HP sau:
1 Tổ chức công tác kế toán đơn vị công 3
2 Kiểm toán nội bộ khu vực công 3
3 Phân tích kinh tế khu vực công 3
2.3. Kiến thức bổ trợ 14
2.3.1. Các học phần bắt buộc 11
1 Quản trị tài chính 1 3
2 Quản lý tài chính dự án đầu tư công 3
3 Thống kê kinh tế 2
4 Quản lý tài chính các tổ chức phi lợi nhuận 3
2.3.2. Các học phần tự chọn 3
Chọn 3 TC trong các HP sau:
1 Định giá tài sản 3
2 Nghiệp vụ kho bạc nhà nước 3
3 Thuế 3
2.4 Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp khóa học 10
Tổng số TC tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 131 TC; trong đó: 120 TC học tập và tốt nghiệp.
                                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

                                                                GS,TS. Đinh Văn Sơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>