PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của […]

Xem thêm


MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP STT Chuẩn đầu ra Học phần KIẾN THỨC KỸ NĂNG TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 TCTN1 TCTN2 TCTN3 TCTN4 1 Triết học Mác Lê Nin 3 1 2 Chủ nghĩa XH Khoa học 3 1 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 1 4 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 3 1 5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3 1 2 6 Tiếng Anh 1,2 3 3 7 Tiếng Anh chuyên ngành 1,2 3 3 8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 1 9 Pháp luật […]

Xem thêm


TỔNG HỢP HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI     KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TỔNG HỢP HỘI THẢO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆN ĐẠI (Hiệu quả tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá) Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của SV. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin, giải […]

Xem thêm


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC (Trích Qui định của Khảo thí Số:   371/QĐ-ĐHTM-Khảo thí) Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo […]

Xem thêm


YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC   Sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Khoa Kế toán-Kiểm toán Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo, bồi dưỡng hay bậc học là những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt được sau khóa học. Nói cách khác, đây là việc cụ thể hóa mục tiêu giáo dục – đào tạo. Vì vậy, CĐR nếu không […]

Xem thêm


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-ĐHTM ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại)   Giới thiệu về chương trình đào tạo Mục tiêu của chương trình: Đào tạo cử nhân kế toán chương trình chất lượng cao (CLC) có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, quản lý kinh […]

Xem thêm


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-ĐHTM ngày   tháng   năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)   GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Kế toán        Tiếng Việt: Kế toán         Tiếng Anh: Accounting      Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm Mục tiêu của chương trình: Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, […]

Xem thêm