HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: “KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

👉🏻Hà Nội, ngày 10/10/2019- Hôm nay, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính cùng với Viện Kế toán Công chứng Anh & Xứ Wales (ICAEW) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Kế toán – Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức”. Hội thảo nhằm nhận diện, đánh giá những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành Kế toán – Kiểm toán, từ đó, đưa ra những định hướng đào tạo mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu kỹ thuật số nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, […]

Xem thêm