QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 5  năm 2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)     Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao (ĐTCLC) trình độ đại học thuộc các ngành không chuyên ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung), bao gồm: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình […]

Xem thêm


TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. PROGRAMME ACCREDITATION PROCEDURES Files đính kèm: APHEA PROGRAMME PROCEDURES 2. Công văn số 1074 – Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH Files đính kèm: CV_1074_Hướng dẫn sử dụng TC ĐGCTĐT_04_2016 3. Công văn số 769 – V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH. Files đính kèm: CV-769-Hướng dẫn mốc tham chiếu ĐGCTĐT_20.4.2018-

Xem thêm