HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN

HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH BẰNG TNĐH BẰNG CAO CẤP NHẤT CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH/BẰNG HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP CHUYÊN NGÀNH NĂM CẤP NƯỚC NĂM 1 TS. Nguyễn Tuấn Duy 1/11/1956 Kinh tế 1984 Tiến sĩ Kế toán 2000 C 2 PGS.TS. Đoàn Vân Anh 2/28/1969 Kế toán 1990 Tiến sĩ Kế toán 2005 C 3 TS. Nguyễn Thị Thanh Phương 8/20/1977 Kế toán 1999 Tiến sĩ Kế toán 2015 TOEFL 2012 4 TS. Trần Hải Long 7/10/1976 Kế toán 1998 Tiến sĩ Kế toán 2011 Ngôn ngữ Anh 2010 5 PGS.TS. Hà Thị Thuý Vân 12/14/1980 Kế toán 2012 Tiến sĩ Kế […]

Xem thêm


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (INTERSHIP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN–KIỂM TOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN   Tên học phần: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP (INTERSHIP) Mã học phần: 3. Số tín chỉ: 2 (0.160) (Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân) Điều kiện học phần: – Học phần tiên quyết: – Học phần học trước:        Kế toán tài chính Việt Nam 2 – Học phần song hành: – Điều kiện khác:               Mã HP: Mã HP: Mã HP:   Đánh giá:   – Điểm chuyên cần:                           30%                                   –  Điểm Báo cáo thực tập:                 70% […]

Xem thêm


KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC “STUDY TOUR 2018″ CHO SINH VIÊN

Theo chương trình “study tour” được tổ chức hàng năm cho sinh viên, thứ 3 ngày 6/11/2018, Khoa Kế toán – Kiểm toán kết hợp với Honda Việt Nam, đã tổ chức chương trình tham quan nhà máy sản xuất xe Honda Việt Nam tại Phúc Yên. Tại đây, các em sinh viên được thăm quan và giới thiệu quy trình sản xuất ô tô, xe máy tiến tiến hiện đại của Honda. Đặc biệt, sinh viên được chia sẻ cởi mở với phụ trách phòng kế toán, phụ trách phòng nhân sự, qua trao đổi các e đã phần nào định hướng được công việc kế toán của 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài, định hướng những […]

Xem thêm