DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Khoa Kế toán Kiểm toán Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM Sinh viên có thể lựa chọn từ các hướng nghiên cứu sau đây: Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Kế toán chi phí trong doanh nghiệp Kế toán tài sản trong doanh nghiệp Kế toán tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp Kế toán doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp Kế toán công nợ trong doanh nghiệp Kế toán các khoản thanh toán trong doanh nghiệp Kế toán các khoản dự phòng trong […]

Xem thêm


KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC

                          ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – MỤC TIÊU GIÁO DỤC KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Mục đích Phổ biển rộng rãi nội dung và ý nghĩa của Sứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo dục trường Đại học Thương mại và Khoa Kế toán-Kiểm toán, đên cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thê và người học trong toàn Khoa. Nội dung phổ biếnSứ mạng – Tầm nhìn – Mục tiêu giáo […]

Xem thêm