QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo […]

Xem thêm


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN ——————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————–   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đại học chính qui ngành Kế toán Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ […]

Xem thêm