CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  (Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại )                 Tên chương trình: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO                 Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Kế toán                         Mã số: 52340301 D Loại hình đào tạo: Chính qui Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung:    Đào tạo cử nhân kế toán chương trình chất lượng cao (CLC) có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; […]

Xem thêm


KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp (Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHTM ngày 4/1/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM)   Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại […]

Xem thêm