LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

K20-KHOAKTKT2

Khoa Kế toán – Kiểm toán tiền thân là Khoa Hạch toán  thương  nghiệp được thành lập vào  tháng 11 năm 1984, tách  ra từ Khoa quản lý kế hoạch  hóa thương nghiệp, và tạo thành từ 2 bộ môn: Bộ môn Kế toán và bộ môn thống kê.  Thời kỳ đầu mới thành lập, Khoa gồm 3 bộ môn: Bộ môn Kế toán, Bộ môn Thống kê và Bộ môn tin học. Đến năm 1992, Khoa đổi tên thành Khoa Kế toán tài chính. Từ năm 2007, Khoa Kế toán tài chính được đổi tên thành Khoa Kế toán – Kiểm toán.   Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa Kế toán Kiểm toán có 4 […]

Xem thêm