MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA -MỤC TIÊU MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
STT Chuẩn đầu ra

Học phần

KIẾN THỨC KỸ NĂNG TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM
KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 TCTN1 TCTN2 TCTN3 TCTN4
1 Triết học Mác Lê Nin 3 1
2 Chủ nghĩa XH Khoa học 3 1
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 1
4 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin 3 1
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3 1 2
6 Tiếng Anh 1,2 3 3
7 Tiếng Anh chuyên ngành 1,2 3 3
8 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2 1
9 Pháp luật đại cương 3 2 1 1
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 1
11 Tin học quản lý 2 3 1
12 Lịch sử kinh tế Việt Nam 3 2 1 1
13 Xã hội học đại cương 3 1 1 1
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 1 1 1
15 Giáo dục thể chất 2 1
16 Giáo dục quốc phòng 1
17 Kinh tế vi mô 1 2 2 1 1 1
18 Kinh tế vĩ mô 1 2 2 1 1 1
19 Nguyên lý kế toán 3 2 3
20 Nhập môn Tài chính Tiền tệ 2 2 1 1 1
21 Nguyên lý thống kê 3 1
22 Luật kinh tế 1 4 2 1 1 1
23 Thị trường chứng khoán 1 1 1
24 Quản trị học 1 1 1 1
25 Marketing căn bản 1 1
26 Tài chính công 1 1 1
27 Quản trị rủi ro 1 1 1 1
28 Kinh tế doanh nghiệp 1 1 1 1 1
29 Kinh tế môi trường 2 1 1
30 Tổ chức công tác kế toán 4 2 2 2 2
31 Kế toán tài chính 1 3 1 3 2
32 Kế toán tài chính 2 4 1 3 2
33 Kế toán tài chính 3 5 1 3 2
34 Kế toán quốc tế 3 3 1
35 Kế toán quản trị 3 2 2 2
36 Kiểm toán căn bản 3 2 2
37 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 2 2 1
38 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 3 3 1
39 Phân tích Báo cáo tài chính 3 3 1
40 Thực hành kế toán máy 3 3 3 2 1
41 Kế toán thuế trong doanh nghiệp 3 2 2 1
42 Hệ thống thông tin kế toán 3 2 2 1 2
43 Kiểm toán báo cáo tài chính 4 2 2
44 Kiểm toán nội bộ 4 2 2 2
45 Kế toán ngân hàng thương mại 3 2 2 1
46 Kế toán công 1 3 2 2 1
47 Kế toán công 2 3 2 2 1
48 Thống kê kinh doanh 3 2 2 1
49 Quản trị tài chính 1 2 2 2
50 Quản trị tài chính 2 2 2 2 1
51 Thanh toán điện tử 2 2 1
52 Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu 2 2 1
53 Pháp luật tài chính và ngân hàng 2 2
54 Thực tập nghề nghiệp và làm tốt nghiệp 4 4 4 4 3
1: Nhớ, 2: Hiểu, 3: Áp dụng, 4: Phân tích, 5: Đánh giá, 6: Sáng tạo

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>