Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Thị Hồng Lam

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lam           Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1982            Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Liên Sơn, Đô Lương, Nghệ An  Dân tộc: Kinh

Trình độ cao nhất: Tiến sĩ                          Năm nhận trình độ cao nhất: 2015

Chức danh nhà giáo cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Giảng viên; Phó bí thư chi bộ Khoa Kế toán kiểm toán, trường Đại học Thương Mại

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán-Kiểm toán, Trường Đại học Thương Mại

 

E-mail: lamnh2008@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành học: Kế toán, chuyên ngành: Kiểm toán

Nước đào tạo: Việt Nam                   Năm tốt nghiệp: 2004    Loại tốt nghiệp: Giỏi

  1. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Kế toán

Năm cấp bằng: 2008                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

Bằng Tiến sĩ: Kế toán

Năm cấp bằng: 2015                                  Nơi đào tạo: Trường Đại học Thương Mại

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt (TOEFL IBT 470; khung châu Âu B2: 87)

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
6/2005 – nay Trường Đại học Thương Mại Giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay 2011 Đề tài cấp Bộ Thành viên
2 Kế toán hợp nhất kinh doanh trong doanh nghiệp 2011 Đề tài cấp Bộ Thành viên
3 Kiểm toán nội bộ tại các trường Đại học ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội 2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
4 Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2013 Đề tài cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu lý thuyết “Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán” và thực trạng tại Việt Nam 2014 Đề tài cấp trường Thành viên
6 Nghiên cứu tính độc lập của kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam 2017 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các bài viết đã công bố
Năm công bố Tên sách, bài báo, các công trình khoa học đã nghiên cứu Tên, số tạp chí công bố, tên sách,       mã số đề tài Mức độ tham gia   (là tác giả/đồng tác giả)
2008 Kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội Tạp chí Khoa học thương Mại, số 24 (tháng 6) Tác giả
2008 Quá trình xây dựng hệ thống pháp luật tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra Hội thảo Khoa học quốc gia: “Phát triển thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng”, trường Đại học Thương Mại Đồng tác giả
2009 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán – kiểm toán tại trường Đại học Thương Mại Hội thảo khoa học quốc gia: “Tương tác “trường đại học – doanh nghiệp” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp”, trường Đại học Thương Mại Tác giả
2010 Thời cơ, thách thức và hướng đi cho các doanh nghiệp công thương Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế Hội thảo khoa học quốc tế: “Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu”, Trường Đại học Thương mại Đồng tác giả
2010 Một số ý kiến nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành – tổng kết 5 năm và định hướng phát triển, trường Đại học Thương Mại Tác giả
2013 Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các tổng công ty thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học thương mại số 58  Tác giả
2013 Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 22 Đồng tác giả
2014 Kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro tại các tổng công ty thương mại Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 12 Đồng tác giả
2015 Về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán Việt Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 08 Đồng tác giả
2015 Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội Tạp chí Kinh tế và dự báo, số chuyên đề Đồng tác giả
2015 Hoàn thiện hệ thống pháp lý về kiểm toán nội bộ Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 24 Đồng tác giả
2015 Đồng tiền bitcoin – thực trạng sử dụng trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam Hội thảo khoa học quốc tế “Thực trạng và vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế” Tác giả
2017 Một số trao đổi về Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị” và qui định kế toán tài sản cố định hữu hình trong đơn vị hành chính sự nghiệp Tạp chí Công thương, số 2, tháng 2 Đồng tác giả
2017 BOT trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 10 Tác giả
2017 Các hành vi gian lận trên báo cáo tài chính Hội thảo khoa học quốc gia “Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” Tác giả
2018 Điểm mới về hệ thống tài khoản của Thông tư 107/2017/TT-BTC thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Tạp chí Kế toán & kiểm toán, tháng 3 Đồng tác giả
2018 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính Tạp chí Công thương, tháng 3 Tác giả
  1. Các giáo trình đã tham gia

Năm xuất bản

Tên giáo trình Trách nhiệm tham gia Chủ biên

Nhà xuất bản

2016 Kiểm toán căn bản (Trường Đại học Thương Mại) Biên soạn chương 4 “Qui trình Kiểm toán” PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Thống kê

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>