Lý lịch khoa học – TS. Nguyễn Thành Hưng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và tên: NGUYỄN THÀNH HƯNG
2 Năm sinh: 1983 3 Nam/Nữ: Nam
4 Học vị: Tiến sĩ

 

  1. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Thương Mại Kế toán 2005
Thạc sỹ ĐH Thương Mại Kế toán 2010
Tiến sỹ ĐH Thương Mại Kế toán 2017

 

  1. Quá trình công tác
Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ tháng 1/2006 – Nay Giảng viên Kế toán quản trị, Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, Kế toán quốc tế Trường Đại học Thương mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

 

TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
I KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 30 (VAS 30) tính lãi trên cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thực trạng và giải pháp Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 7/2008 2008
2 Lập, trình bày và công khai báo cáo tài chính đối với các công ty đại chúng ở Việt Nam theo xu hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán quốc tế Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 9/2008 2008
3 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải pháp 2008
4 Hoàn thiện các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 5/2009 2009
5 Một số giải pháp hoàn thiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 9/2009 2009
Một số giải pháp hoàn thiện công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 2/2010 2010
7 Một số điểm cần làm rõ trong hạch toán TPCĐ của các tổ chức phát hành Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 8/2010 2010
8 Hoàn thiện việc xác định và công bố chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty cổ phần Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại, tháng 12/2010 2010
9 Trao đổi về kế toán giá trị hợp lý trong phản ánh và ghi nhận các khoản đầu tư tài chính ở các doanh nghiệp Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 3/2011 2011
10 Đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh 2011
11 Một số trao đổi về xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước Tác giả Tạp chí kiểm toán, tháng 6/2012 2012
12 Tăng cường tính hữu ích của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh 2012
13 Nâng cao chất lượng thông tin kế toán của các công ty đại chúng niêm yết với việc ra quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại, tháng 10/2012 2012
14 Đánh giá tác động việc áp dụng phần mềm kế toán đến tính hữu ích của hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ ở Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại, tháng 1/2014 2014
15 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa học Thương Mại, tháng 6/2014 2014
16 Cảm nhận về nhân viên kế toán và nghề kế toán ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập – Kết quả của một nghiên cứu định tính Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh lần thứ nhất 2015
II KẾ TOÁN QUẢN TRỊ      
1 Earnings management of listed companies in VietNam stock market – Situation and proposals Tác giả Trade Science Review, Volum 3, Number 2, December 2015 2015
2 Đánh giá hệ thống báo cáo dự toán chi phí trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Kinh tế và dự báo tháng 05/2017 2017
3 Nâng cao vai trò của hệ thống thông tin kế toán với việc ra quyết định của nhà quản trị trong doanh nghiệp dịch vụ Đề tài NCKH cấp Trường Chủ nhiệm Đã hoàn thành
III KIỂM TOÁN
1 Assessment of factors influencing the quality of financial-statement audits: case study in Vietnam Đồng tác giả 3rd Transatlantic Conference in Accounting, Auditing, Financial Control and Cost Control – Crisis and Prosperity 2013

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>