Lý lịch khoa học – Ths. Nguyễn Hồng Nga

 

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân
1 Họ và Tên: NGUYỄN HỒNG NGA
2 Năm sinh:  1985 3 Nam/Nữ:  Nữ
4 Học vị:      Thạc sỹ           Năm đạt học vị:   2013
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2008
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2013
     3. Quá trình công tác 
Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Tháng 10/2009 – Đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại

 4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:

TT Tên công trình Tác giảhoặc  đồngtác giả Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
I Đề tài cấp Bộ
II Đề tài cấp Trường
1 Những bất cập và hướng hoàn thiện về trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất trong chuẩn mực kế toán Việt Nam Nguyễn Hồng Nga Đề tài NCKH cấp trường, Trường ĐHTM, theo quyết định 260/QĐ ĐHTM, ngày 24/4/2014, xếp loại: Tốt Đề tài NCKH cấp trường
III Bài báo
1 Kế toán bảo hiểm và tái bảo hiểm hàng hóa trong vận tải quốc tế Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Số 93, tháng 6/2011, tr 17-18&21, ISSN 1859-1914 Tạp chí/năm 2011
2 Tìm hiểu những quy định mới về các khoản dự phòng trong doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Số 94, tháng 8/2015, tr. 44-46, ISSN 1859-1671 Tạp chí/năm 2015
3 Phương pháp loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Tài chính, Số 637, tháng 7/2016, tr 33-34, ISSN 005-56 Tạp chí/năm 2016
4 Về loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Số 154, tháng 7/2016, tr. 46-48, ISSN 1859-1914 Tạp chí/năm 2016
5 Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư trong giao dịch hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Tài chính, Số 638, tháng 8/2016, tr 76-77, ISSN 005-56 Tạp chí/năm 2016
6 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng giá trị hợp lý trong kế toán tổn thất tài sản cố định tại các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Số 117, tháng 7/2017, tr. 42-50, ISSN 1859-1671 Tạp chí/năm 2017
7 Ghi nhận giá trị các nguồn lực tri thức trong cơ cấu tài sản vô hình – Định hướng vận dụng tại Việt Nam Nguyễn Hồng Nga Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Số 118, tháng 8/2017, tr. 39-46, ISSN 1859-1671 Tạp chí/năm 2017
8 Recognizing intellectual capital in the intangible asset structure of enterprises in the integration period Nguyễn Hồng Nga The article is rated as the best selected to post on VNU Journal of Science: Economic and Business, Vol. 33, No. 5E (2017), 89-99, ISSN 2588-1108, http://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4128 Tạp chí/năm 2017
9 Applying fair value model to accounting for impairment of fixed assets in enterprises Nguyễn Hồng Nga Accounting and Finance Research, 3/2018 Tạp chí/năm 2018
IV Hội thảo
1 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ – Bài học kinh nghiệm qua 3 năm triển khai Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc gia “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành – Tổng kết 5 năm và định hướng phát triển”, Trường ĐHTM, năm 2010, tr. 425-428 Hội thảo quốc gia/năm 2010
2 Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập Nguyễn Hồng Nga Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới đào tạo kế toán – Tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Trường Đại học Lao động Xã hội, tháng 8/2014, tr 64-67 Hội thảo quốc gia/năm 2014
3 Trao đổi về phương pháp giảng dạy tích cực trong giảng dạy học phần kế toán tài chính cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp tại trường Đại học Thương mại Nguyễn Hồng Nga Hội thảo cấp trường “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”, Trường Đại học Thương mại, tháng 10/2014, tr.324-331 Hội thảo cấp trường/năm 2014
4 Tiến trình hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam theo xu thế hội tụ với kế toán quốc tế Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc gia “IFRS- Cơ hội và thách thức khi áp dụng tại Việt Nam”, Bộ Tài chính & Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, tháng 12/2016, tr. 167-171, ISBN 987-604-79-1528-6 Hội thảo quốc gia/năm 2016
5 Nghiên cứu vận dụng mô hình tính giá trong kế toán tài sản cố định trong điều kiện hội nhập Lê Thị Thanh Hải & Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc tế “ Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Trường ĐHTM, tháng 4/2017, tr. 281-397, ISBN 978-604-55-2337-7 Hội thảo quốc tế/năm 2017
6 Nghiên cứu báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong phát triển bền vững Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc tế “ Phát triển kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Trường ĐHTM, tháng 4/2017, tr. 304-321, ISBN 978-604-55-2338-4 Hội thảo quốc tế/năm 2017
7 Ghi nhận và đo lường tài sản sinh học theo mô hình giá trị hợp lý – Định hướng vận dụng ở Việt Nam Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc tế “ Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”, Trường ĐH Hà Tĩnh, tháng 4/2017, tr 335-344, ISBN 978-604-95-0217-0 Hội thảo quốc tế/năm 2017
8 Ghi nhận và đo lường tài sản cố định trong hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc gia “Kế toán kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Trường Đại học Quy Nhơn, tháng 10/2017, tr. 317-323, ISBN 978-604-922-593-2 Hội thảo quốc gia/năm 2017
9 Tài sản sinh học theo các mô hình tính giá tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Điều kiện áp dụng tại Việt Nam Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc gia “Đào tạo kế toán, kiểm toán theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong cuộc cách mạng 4.0”, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam & Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tháng 11/2017, tr. 214-223, ISBN 978-604-79-1718-1 Hội thảo quốc gia/năm 2017
10 Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kế toán thực tế đối với tài sản di sản Nguyễn Hồng Nga Hội thảo quốc gia “ Nâng cao năng lực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Trường Đại học Hải Phòng, tháng 11/2017, tr. 540-549, ISBN 978-604-59-8986-9 Hội thảo quốc gia/năm 2017
11 Recognizing intellectual capital in the intangible asset structure of enterprises in the integration period Nguyễn Hồng Nga International conference on emerging challenges: Strategic Intergration (ICECH2017), School of Economics and  Management – Hanoi University of Science and Technology & Universität Leipzig – Germany & VNU University of Economics and Business, December 1st, , 2017, pp. 199-206, ISBN 978-604-95-0358-0 Hội thảo quốc tế/năm 2017
12 Researching on fixed asset and intellectual property in agrilcultutal field of high technology application in China Lê Thị Thanh Hải & Nguyễn Hồng Nga International conference “The 4th China – Asean Finance & Taxation Co-operation Forum”, Guangxi University of Finance and Economics, December 14th, , 2017, pp. 297-315 Hội thảo quốc tế/năm 2017
13 Nghiên cứu kế toán tài sản cố định là cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Nguyễn Hồng Nga Hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán –Kiểm toán – Tài chính Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện”, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh Hội thảo quốc gia/năm 2018
IV Giáo trình

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>