Lý lịch khoa học – Ths. Trần Mạnh Tường

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: TRẦN MẠNH TƯỜNG
2 Năm sinh:  1982 3 Nam/Nữ:  Nam
4 Học vị:      Thạc sỹ           Năm đạt học vị:   2008
      2. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán 2004
Thạc sĩ Trường Đại Thương Mại Kế toán 2008
  


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian   Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Tháng 01/2011 – Đến nay Giảng viên Kế toán, Kiểm toán Trường Đại học Thương Mại
   4. Các công trình khoa học được công bố theo lĩnh vực:
TT Tên công trình  Tác giảhoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) Loại công trình
I Đề tài cấp Bộ
II Đề tài cấp Trường
1 Nghiên cứu mô hình giá trị hợp lý trong kế toán tài sản doanh nghiệp Trần Mạnh Tường Đề tài NCKH cấp trường, Trường ĐHTM Đề tài NCKH cấp trường
III Bài báo
1 Sự thống nhất xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái theo VAS 10 và Thông tư 179 Trần Mạnh Tường Tạp chí Kế toán và Kiểm toán  Tạp chí/2013
2 Kế toán giá trị hợp lý trong tài sản đầu tư tài chính Trần Mạnh Tường Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Tạp chí/2017
IV Hội thảo
1 Đổi mới phương pháp thảo luận theo nhóm các học phần Kế toán tài chính nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra ngành kế toán Trần Mạnh Tường Hội thảo cấp trường “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”, Hội thảo cấp trường/ 2014
2 Phát triển nguồn nhân lực kế toán kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập AEC Trần Mạnh Tường Hội thảo quốc gia “Kế toán, kiểm toán Việt Nam – 20 năm cải cách và hội nhập” Tạp chí Kế toán và Kiểm toán  Hội thảo quốc gia/2016
3 Phát triển nhân lực kế toán kiểm toán trong bối cảnh công ngiệp 4.0  Trần Mạnh Tường Hội thảo khoa học quốc gia “Kế toán kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” Trường đại học Quy nhơn Hội thảo quốc gia/2018
4 Giải pháp hạn chế thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Trần Mạnh Tường, Phạm Thị Mai Anh Hội thảo khoa học quốc gia “Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Hội thảo quốc gia/2017
IV Giáo trình

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>