Lý lịch khoa học – Ths. Nguyễn Thị Nhinh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  1. Thông tin cá nhân

 

1 Họ và Tên: NGUYỄN THỊ NHINH  
2 Năm sinh:  1983 3 Nam/Nữ: NỮ  
3 Học vị:       ThS       Năm đạt học vị: 2012  
   
   

     2. Quá trình đào tạo

  Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Thương Mại Kế toán DN 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Thương mại Kế toán 2012
 

 


    3. Quá trình công tác

 

Thời gian

 

Vị trí

công tác

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác
Tháng 7/2005-11/2006 Kế toán viên Kế toán Công ty liên doanh APREL VIETNAM (VPA)
Tháng 12/2006- Nay Giảng viên Kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp Trường Đại học Thương Mại
 

 4. Các hướng nghiên cứu

– Kế toán quản trị

– Kế toán hành chính sự nghiệp

 5. Các công trình khoa học điển hình được công bố

 

TT Tên công trình

 

Tác giả

hoặc  đồng

tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng )

Loại công trình
  BÀI BÁO
1 Kế toán quản trị môi trường và khả năng áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam Đồng tác giả

 

Hội thảo khoa học quốc tế – Trường Đại học Thương Mại: Hội nhập, hợp tác và cạnh tranh (2011) Bài báo
2 Thực trạng và định hướng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn La Tác giả

 

 

 

 

Hội thảo khoa học quốc gia – Trường Đại học Thương Mại: Đào tạo nhân lực phục vụ kinh tế xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập, Đại học Thương Mại (2012) Bài báo
3 Ảnh hưởng của môi trường trong nước đến hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Tác giả Tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia (2013) Bài báo
4 Tiếp cận Chuẩn mực kế toán công quốc tế – Tài liệu quan trọng góp phần đối mới giảng dạy kế toán công Tác giả

 

Hội thảo khoa học quốc gia, Đại học Thương Mại (2015) Bài báo
5 Hội nhập với các Chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khái quát chuẩn mực và định hướng hoàn thiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Tác giả Hội thảo quốc tế – Trường Đại học Thương Mại: Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập – cơ hội và thách thức, Đại học Thương Mại (2016) Bài báo
6 Đào tạo Kế toán công trong xu thế hội nhập với Chuẩn mực kế toán công quốc tế Tác giả Hội thảo quốc gia – Đại học kinh tế quốc dân : Kế toán kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC (2016) Bài báo
7 Một số trao đổi về Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS 17) “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị” và quy định kế toán về tài sản cố định hữu hình trong đơn vị hành chính sự nghiệp Đồng tác giả Tạp chí công thương tháng 2/2017 Bài báo
8 Sự thay đổi của Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp Tác giả  

Tạp chí Kế toán kiểm toán tháng 6/2017

Bài báo
9 Điểm mới của Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 107/TT-BTC thay thế QĐ 19/QĐ-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Đồng tác giả  

Tạp chí Kế toán kiểm toán tháng 3/2018

Bài báo
  GIÁO TRÌNH/SÁCH THAM KHẢO/CHUYÊN KHẢO
1 Kế toán môi trường trong doanh nghiệp Thành viên NXB Giáo dục, 2012 Sách
2 Giáo trình Kế toán Đơn vị sự nghiệp, Trường Đại học Thương Mại Thành viên NXB Thống Kê, 2014 Sách
  ĐỀ TÀI KHOA HỌC
1 Hoàn thiện phương pháp xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 18 theo hướng tiếp cận kế toán quản trị Tác giả

 

Trường Đại học Thương Mại Đề tài cấp trường
2 Nghiên cứu một số giải pháp áp dụng Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam Thành viên tham gia Trường Đại học Thương Mại Đề tài cấp Bộ
3 Kế toán quản trị cho việc ra quyết định đầu tư dài hạn trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Thành viên tham gia Trường Đại học Thương Mại Đề tài cấp Bộ
4 Nghiên cứu hệ thống Báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp SX và ứng dụng vào học phần Kế toán quản trị Tác giả Trường Đại học Thương Mại Đề tài cấp trường

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>