Lý lịch khoa học – PGS.TS Nguyễn Phú Giang

1. Họ và tên: NGUYỄN PHÚ GIANG
2. Năm sinh: 1970                                                             3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm:      Phó giáo sư                                                 Năm được phong: 2010  Học vị:           Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị: 2007
5. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Thương mại Kế toán – Kiểm toán – Phân tích 1991
Thạc sỹ  Centre Franco-Vietnamien de Formation a la gestion – ĐH Kinh tế quốc dân – Hà Nội  Quản trị kinh doanh 2000
Tiến sỹ ĐH Thương mại Kế toán – Kiểm toán – Phân tích 2007
Thực tập sinh khoa học Đại học ESCP Paris, Đại học Paris Dauphine (Cộng hòa Pháp) Kế toán – Kiểm toán – Phân tích 1997
Sau đại học Đại học Laval – Canada Kế toán – Kiểm toán 2001

6. Quá trình công tác
Thời gian  Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1992 – 2008 Giảng viên Kế toán – Kiểm toán – Phân tích ĐH Thương mại
2008 – 2015 Trưởng Bộ môn Kế toán – Kiểm toán – Phân tích ĐH Thương mại
2015-2016 Phó trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán – Phân tích ĐH Thương mại
2016 – Nay Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán Kế toán – Kiểm toán – Phân tích ĐH Thương mại
7. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố 
7.1 Sách chuyên khảo, tham khảo
Tên sách Chủ biên/thành viên Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính Chủ biên Nxb Tài chính 2008
2 Kế toán dịch vụ Chủ biên Nxb Tài chính 2008
3 Kế toán quản trị Đồng chủ biên Nxb Tài chính 2008
4 Kế toán quốc tế Chủ biên Nxb Tài chính 2009
5 Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính Chủ biên Nxb Tài chính 2009
6 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu) – Chuyên khảo Chủ biên Nxb Tài chính 2010
7 Kế toán thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu và xây lắp – Lý thuyết, bài tập, bài giải – Chuyên khảo Đồng chủ biên Nxb Tài chính 2010
8 Thực hành kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính – Chuyên khảo Chủ biên Nxb Tài chính 2011
9 Kế toán tài chính nâng cao – Hạch toán hợp nhất doanh nghiệp

 

Chủ biên Nxb Chính trị quốc gia 2003
10 Kế toán quản trị và phân tich kinh doanh-Lý thuyết và bài tập Chủ biên Nxb Tài chính 2005
11 Kế toán thương mại và dịch vụ Chủ biên Nxb Tài chính 2006
12 Giáo trình kế toán quản trị Tham gia Nxb Thống kê 2006
13 Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính Chủ biên Nxb Tài chính 2006
14 Kế toán tài chính (lý thuyết, bài tập, bài giải) – Tái bản Chủ biên Nxb Tài chính 2014
15 Giáo trình Kế toán Pháp – Mỹ Chủ biên Nxb Thống kê 2014
16 Kế toán ngân hàng (Sách tham khảo) Chủ biên Nxb Tài chính 2014
17 Kiểm toán nội bộ (Sách chuyên khảo) Chủ biên Nxb Tài chính 2015
18 Kế toán thuế Chủ biên Nxb Tài chính 2016
19 Giáo trình Kiểm toán căn bản Chủ biên Nxb Thống kê 2016
7.2 Đề tài các cấp
  Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian   Thuộc Chương trình Tình trạng  
1 Kế toán sát nhập và giải thể doanh nghiệp- Thực trạng và giải pháp Từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2008 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
2 Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2010 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
3 Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Đang thực hiện) 2012 Cấp Bộ trọng điểm Đang thực hiện
4 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở địa bàn Hà nội  2005-2007  Cấp Bộ Đã nghiệm thu
5 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ trong các DN ở Việt Nam hiện nay 2016-2017 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
7.3 Các bài báo, hội thảo khoa học      
TT Tên công trình  Tác giả /đồng tác giả   Nơi công bố  Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
  Level of harmonization of VietNam accounting standards with IAS/IFRS on preparation of consilidated financial statements Nguyễn Phú Giang, Tạ Quang Bình Academy of Accounting and Financial Studies Journal(Scopus) Volume 22, Issue 2, 2018
2 Tạp chí quốc gia
1 “Chuyển đổi các tài khoản của các công ty con ở nước ngoài cho mục đích hợp nhất báo cáo tài chính”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí kế toán 3/2006 
2 “Sự khác biệt về hợp nhất báo cáo tài chính của một số quốc gia” Nguyễn Phú Giang Tạp chí kế toán 6/2006
3 “Hợp nhất báo cáo tài chính đối với các công ty con ở nước ngoài và hướng ứng dụng vào Việt Nam” Nguyễn Phú Giang Tạp chí kiểm toán 8/2006 
4    “Một số ý kiến về chế độ kế toán Việt nam liên quan đến qui trỡnh hợp nhất báo cáo tài chính trong mô hình công ty mẹ-công ty con” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học thương mại 12/2007
5   

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại

 

Nguyễn Phú Giang, Lê Thị Thanh Hải. Trần Hải Long

 

“Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Nxb Thống kê

2008, 07-2007/CXB/341-75/TK ngày 26/12/2007
6   

 “Xây dựng các công cụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại điện tử”

 

 

Nguyễn Phú Giang

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế – Công nghệ thông tin và phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh kinh tế mới”   

 

2007

7   

“Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại”

 

 

Nguyễn Phú Giang

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Phát triển thương mại các hoạt động các hoạt động sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ  các định chế của WTO và hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, cao đẳng  

 

 

2008

8 ” Kế toán giải thể doanh nghiệp” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học thương mại 2008
9 ” Kế toán sáp nhập doanh nghiệp Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2009
10   

 

” Đào tạo cử nhân kế toán – kiểm toán có trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội”,

 

 

 

Nguyễn Phú Giang

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Tương tác “Trường đại học – doanh nghiệp” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lừi của doanh nghiệp  

 

 

2009

11 ” Kiểm toán nội bộ Châu Âu – Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học Thương mại 2009
12 ” Hoàn thiện qui trình kiểm toán nội bộ cho các Tổng công ty hiện nay” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học tài chính 2009
13 ” Kiểm toán nội bộ đối với việc nhận diện và hạn chế rủi ro tài chính trong các ngân hàng thương mại” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Tài chính 2009
14  ” Kế toán sáp nhập doanh nghiệp – Một số kinh nghiệm từ kế toán Pháp” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học Thương mại 2009
15 “Kế toán sáp nhập doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2009
16 Giải pháp hội tụ chuẩn mực kế toán Việt Nam với quốc tế“, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kế toán 2009
17 ” Hoàn thiện qui trình kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty hiện nay” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 2009
 

18

” Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng dưới góc độ kế toán và thuế”  

Nguyễn Phú Giang

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế – Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu  

 

2010

19  ” Tái cơ cấu ngành công nghiệp trước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu” Nguyễn Phú Giang Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế – Tái cấu trúc ngành và các doanh nghiệp công thương giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính toàn 2010
20 “Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp và những vấn đề đặt ra hiện nay”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2010
21 “Giải pháp phát triển bộ mỏy kiểm toán nội bộ của các Tổng công ty hiện nay”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kế toán 2010
22 “Phát hiện những gian lận sai sót phổ biến đối với khoản mục doanh thu” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 2010
23 “Kiểm toán thuế trong kiểm toán báo cáo tài chính” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2010
24 “Kiểm soát nội bộ thu chi tiền mặt tại các ngân hàng thương mại”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2010
25  “Đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại dưới góc độ của kiểm toán hoạt động Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học Thương mại 2010
26 “Kế toán cho vay hộ sản xuất trong một số ngân hàng thương mại hiện nay”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2010
27 “Systeme des connaissances des petites et moyennes enterprises Vietnamiennes – Etats de lieu et questions posees – Hệ thống tri thức doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, Nguyễn Phú Giang Hội thảo Khoa học quốc tế Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố, triển vọng 2011
28 ” Kiểm toán hoạt động tín dụng trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp”, Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kế toán – Kiểm toán 2011
29 ” Kiểm toán hoạt động trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiên nay – Thực trạng và giải pháp Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kiểm toán 2011
30 “La Chine, le Japon et l’Asie: L’intergration ou la rivalite”, Trung quốc, Nhật bản, Châu Á, sự hòa nhập hay cạnh tranh” Nguyễn Phú Giang Colloque International Franco-Vietnammien – Hội thảo quốc tế Pháp Việt 2003
31 “Suy nghĩ về mối quan hệ Chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận” Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kế toán 2002
32 Mô hình tập hợp và phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kế toán và Kiểm toán Số 1+2/2013
33 Kế toán môi trường – một số công cụ xử lý nghiệp vụ và công bố thông tin Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kinh tế môi trường Số tháng 3/2013(ISSN 1559-1906)
34 Kế toán môi trường và một số công cụ của kế toán môi trường sử dụng trong doanh nghiệp  Nguyễn Phú Giang Tạp chí Kinh tế môi trường Số tháng 10/2012(ISSN 1559-1906)
35 Sự hòa hợp kế toán quốc tế và ảnh hưởng của một số hệ thống kế toán trên thế giới đến kế toán Việt Nam (International accounting harmony and effects of some accounting systemes in the world on Vietnam accounting) Nguyễn Phú Giang Hội thảo quốc tế: Hội nhập quốc tế : Thành tựu và những vấn đề đặt ra”  tháng 11/2013 11/2013 (95-2013/CXB/156.1-01/TK)
36 Kiểm toán môi trường dự án tài chính nông thôn 3 do Ngân hàng thế giới tài trợ – Kết quả và những đề xuất   

 

 

Nguyễn Phú Giang

Tạp chí Kinh tế môi trường  

Số tháng 3+4/2015

(ISSN 1559-1906)

37 Kế toán theo giá trị hợp lý ở Việt Nam và phương hướng áp dụng trong thời gian tới  Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 148 tháng 9/2014(ISSN 1859-011X)
38 Kiểm toán hoạt động lĩnh vực công: Tiêu chí đánh giá và cách tiếp cận  Nguyễn Phú Giang Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Số 75+76/1+2/2014 (ISSN 1859-1671)
39 Một số đánh giá về thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam và giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Nguyễn Phú Giang Hội thảo quốc gia “Phát triển đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam” tại Đại học Thương mại 2015 ISBN 978-604-59-2883-2
40 An sinh xã hội trong khu vực kinh tế phi chính thức – thực trạng và những vấn đề cần triển khai Nguyễn Phú Giang Hội thảo quốc tế “Kinh tế phi chính thức – Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế” tại ĐH Thương mại 2015 3457-2015/CXBIPH/01-82/HĐ, Quyết định xuất bản số 2498/QĐ-NXBHĐ 
41 Ảnh hưởng của các khoản nợ tới các biện pháp tái cơ cấu DN Nguyễn Phú Giang Tạp chí: Khoa học và đào tạo ngân hàng Số 161, tháng 10/2015:
42  Kế toán môi trường: Các nội dung nghiên cứu chính và kỳ vọng về kế toán môi trường  

Nguyễn Phú Giang

Tạp chí Kinh tế môi trường Số tháng 3+4/2016 (ISSN 1859-1906)
43 Kế toán các khoản trợ cấp của chính phủ: Ưu đãi thuế và hỗ trợ lãi cho vay vốn Nguyễn Phú Giang Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán Số 111-1/2017ISSN 1859-1671
44 Kế toán sự tham gia vốn của chính phủ vào doanh nghiệp Nguyễn Phú Giang Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 178 (Tháng 3, 2017) Học viện Ngân hàng ISSN 1859 – 011X

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>