KẾ HOẠCH RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH 
Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học,
hình thức đào tạo chính quy

 

 1. MỤC ĐÍCH
  Rà soát và đánh giá toàn bộ chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường ĐHTM theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2016 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo;

Cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp điều kiện thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, của các nhà tuyển dụng.

 1. NGUYÊN TẮC

Việc rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo phải đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa của các chương trình đào tạo hiện hành; Cấu trúc của chương trình đào tạo phải đảm bảo theo quy định chung của Trường.

III. NỘI DUNG
1. Thống nhất kế hoạch và quy trình triển khai công việc.
2. Chuẩn bị tài liệu, dự trù kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện.
3. Phổ biến kế hoạch và quy trình tổ chức khai công việc đến các bộ môn
4. Triển khai công việc
 Tổ chức rà soát, đánh giá chương trình đào tạo và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đôi (tại cấp Khoa);
 Tổ chức rà soát, đánh giá chương trình đào tạo và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh (cấp Trường);
– Trình Hội đồng KH&ĐT xem xét thông qua các nội dung cần điều chỉnh;
– Cập nhật vào chương trình đào tạo những nội dung được Hội đồng KH&ĐT thông qua và trình trình Hiệu trưởng phê duyệt;
– Cập nhật chương trình đào tạo mới vào hệ thống QLĐT và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
1. Họp các trưởng BM 
– Thành phần: BCN Khoa và các Trưởng BM

– Nội dung: Thống nhất nội dung và quy trình triển khai công việc.

 1. Công tác chuẩn bị tài liệu
  – Phụ trách: Thư ký HĐK
  – Nội dung:
  + Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn các Bộ môn triển khai công việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban thư ký theo Quyết định số 86/QĐ-TRƯỜNG ĐHTM ngày 20/02/2017;
  + Lập dự trù kinh phí cho các đầu công việc trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt;
  – Thời gian dự kiến hoàn thành: trước 28/02/2017.
 2. Phổ biến kế hoạch và quy trình triển khai công việc
  – Chủ trì: Ban chủ nhiệm Khoa
  – Thành phần: Ban thư ký; Các tiểu ban
  – Nội dung: Phổ biến Kế hoạch và thống nhất quy trình triển khai công việc đến các Bộ môn.
  – Thời gian dự kiến hoàn thành: trước 28/02/2017
 3. Triển khai công việc
TT Nội dung công việc Thực hiện Thời gian hoàn thành và sản phẩm
1 Gửi cho các Bộ môn bộ chương trình đào tạo các tài liệu hướng dẫn để triển khai Ban thư ký – Trước 05/3/2017
– Sản phẩm: chương trình đào tạo và  đề cương học phần
2 Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất chương trình đào tạo (theo quy trình hướng dẫn chi tiết của Trường)  

Các bộ môn

– Trước 30/4/2017
– Sản phẩm:
+ Các đề xuất về nội dung cần điều chỉnh trong CTĐT.
+ Các tài liệu khác liên quan
3 Tổ chức rà soát và tổng hợp các nội dung đề xuất từ các Bộ môn Ban thư ký – Trước ngày 15/5/2017
– Sản phẩm: bản tổng hợp các đề xuất điều chỉnh CTĐT
4 – Trình Hội đồng KH&ĐT thông qua các nội dung đề xuất điều chỉnh
– Tổ chức hội đồng thẩm định độc lập (nếu cần thiết).
HĐ Khoa -Trước 30/5/2017
– Sản phẩm: Biên bản thông qua của HĐ KH&ĐT về các nội dung cần điều chỉnh trong CTĐT; Biên bản thống qua của Hội đồng thẩm định độc lập.
5 – Tiếp thu và hoàn thiện CTĐT theo các góp ý của HĐ KH&ĐT, Hội đồng thẩm định độc lập.
– Cập nhật các nội dung cần điều chỉnh vào CTĐT
 

Hội đồng Khoa

– Trước 2/6/2017
– Sản phẩm: Bộ CTĐT đã cập nhật các nội dung cần điều chỉnh
6 – Trình Hiệu trưởng ra QĐ ban hành
– Cập nhật trên hệ thống QLĐT
– Công bố công khai trên công thông tin điện tử của Trường
Phòng QLKH – Trước ngày 8/6/2017
– Sản phẩm: Bộ CTĐT mới.

 

             TRƯỞNG KHOA

 

 

PGS.TS. NGUYỄN PHÚ GIANG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>