YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   YÊU CẦU XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC   Sự cần thiết xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo ở Khoa Kế toán-Kiểm toán Chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo, bồi dưỡng hay bậc học là những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt được sau khóa học. Nói cách khác, đây là việc cụ thể hóa mục tiêu giáo dục – đào tạo. Vì vậy, CĐR nếu không […]

Xem thêm


CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH: KẾ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHÍNH QUI CHẤT LƯỢNG CAO (Ban hành kèm theo quyết định số 1187/QĐ-ĐHTM ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại)   Giới thiệu về chương trình đào tạo Mục tiêu của chương trình: Đào tạo cử nhân kế toán chương trình chất lượng cao (CLC) có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, quản lý kinh […]

Xem thêm


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP  (Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-ĐHTM ngày   tháng   năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)   GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành đào tạo: Kế toán        Tiếng Việt: Kế toán         Tiếng Anh: Accounting      Tên chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm Mục tiêu của chương trình: Đào tạo cử nhân ngành kế toán có phẩm chất chính trị, […]

Xem thêm


GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2 QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày 15   tháng  9  năm 2018    GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LẦN 2 “QUY ĐỊNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI” Kính gửi:  – Ban Giám hiệu – Các Khoa, Bộ môn   Phòng Quản lý Khoa học giải trình việc tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của các đơn vị về Dự thảo lần 2 “Quy định xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại” như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh […]

Xem thêm


QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành QĐ về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Số:  634 /QĐ-ĐHTM                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 9  năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý”                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng […]

Xem thêm


TỌA ĐÀM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Ethics

Theo chương trình hợp tác giữa CPA Australia và Trường Đại học Thương Mại, thực hiện cam kết hỗ trợ trường ĐHTM trong việc  đạo tạo, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên của trường ĐHTM có thể cạnh tranh trong ngành kế toán kiểm toán. Ngày 22/4/2017, được sự cho phép của Trường ĐHTM, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã kết hợp với CPA Australia, tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Đạo đức nghề nghiệp và tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Kế toán Kiểm toán” cho toàn thể sinh viên trong Khoa. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Bà Phạm Thị Mai Phương – Giám đốc phát triển kinh […]

Xem thêm


Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Số:  634 /QĐ-ĐHTM                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 9  năm 2017   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy  không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý”                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ vào Thông […]

Xem thêm


QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUI TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đào tạo hệ chính qui ngành Kế toán Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ sung theo […]

Xem thêm


QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN ——————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————–   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP NHÓM RÀ SOÁT CHUẨN ĐẦU RA Chương trình đại học chính qui ngành Kế toán Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/QĐ – BGDĐT ngày 15/07/2007 được sửa đổi, bổ […]

Xem thêm


KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH Rà soát chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo hệ chính qui Kế toán doanh nghiệp (Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-ĐHTM ngày 4/1/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHTM)   Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại […]

Xem thêm