DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Khoa Kế toán Kiểm toán Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NHÓM Sinh viên có thể lựa chọn từ các hướng nghiên cứu sau đây: Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp Kế toán chi phí trong doanh nghiệp Kế toán tài sản trong doanh nghiệp Kế toán tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp Kế toán doanh thu, thu nhập trong doanh nghiệp Kế toán công nợ trong doanh nghiệp Kế toán các khoản thanh toán trong doanh nghiệp Kế toán các khoản dự phòng trong […]

Xem thêm


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHẤT LƯỢNG CAO KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình đào tạo Chất lượng cao Cử nhân Kế toán Kiểm toán (Hệ chính quy) Thứ hai – 14/08/2017   Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Chất lượng cao chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp (Hệ chính quy) với thông tin chi tiết như sau: Giới thiệu chương trình: Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán- Kiểm toán chất lượng cao (CLC) là chương trình đào tạo  cử nhân CLC  ngành Kế toán theo chuẩn quốc gia được tích hợp các học phần trong Chứng chỉ quốc tế về Tài chính Kế toán và Kinh doanh (Certificate in Finance, Accounting and Business- CFAB) của Viện Kế toán […]

Xem thêm


Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy Chất lượng cao

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017  KẾ HOẠCH  (Rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy Chất lượng cao)   MỤC ĐÍCH Căn cứ vào Qui định về đào tạo đại học chính qui theo hệ thống tín chỉ Ban hành kèm theo Quyết định số 555 /QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm  2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại,  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống […]

Xem thêm


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  (Ban hành theo Quyết định số …  ngày …tháng…năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại )                 Tên chương trình: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO                 Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Kế toán                         Mã số: 52340301 D Loại hình đào tạo: Chính qui Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung:    Đào tạo cử nhân kế toán chương trình chất lượng cao (CLC) có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; […]

Xem thêm


CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 về Qui định đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án ĐTCLC, tuyển sinh chương trình chất lượng cao. Việc xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo CLC được thực hiện theo các bước sau đây: Việc khảo sát để […]

Xem thêm


Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

QUY ĐỊNH Về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 23 /2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (sau đây gọi là đào tạo chất lượng cao, viết tắt là ĐTCLC) bao gồm: tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; điều kiện đào tạo chất lượng cao, thủ tục xác nhận đề án ĐTCLC, đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng […]

Xem thêm