KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN 2017-2021

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI

KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC

Giai đoạn 2017-2021

 1. 1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

1.1. Mục tiêu:

Mục tiêu 1:

 • Nâng cao trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt ngoại ngữ trong nghiên cứu và trao đổi chuyên môn.

Mục tiêu 2:

 • Bổ sung thêm nguồn giảng viên mới có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt phục vụ cho các Đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới.

1.2. Nhóm giải pháp:

Mục tiêu 1:

 • Tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ bằng ngoại ngữ.
 • Giới thiệu các nguồn học bổng học tập nước ngoài cho các giảng viên, sinh viên của Khoa có khả năng và nguyện vọng học tập, bồi dưỡng.
 • Hỗ trợ, tạo điều kiện cho giảng viên phát triển chuyên môn thông qua việc khuyến khích tham gia các Hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến chuyên môn; Tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia giao lưu, tọa đàm trong các diễn đàn ở các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên để có thể giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

Mục tiêu 2:

 • Tuyển dụng giảng viên các nguồn từ bên ngoài có trình độ Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành/ ngành sẽ mở
 • Hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong cùng lĩnh vực về công tác nghiên cứu, đào tạo.

1.3. Chỉ tiêu:

 • Năm 2017 – 2021: phát triển giảng viên của Khoa lên 52 cán bộ, phấn đấu có 8 Phó giáo sư, 20 tiến sĩ, tuyển dụng mới 6 giảng viên
 1. 2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu:

Mục tiêu 1:

 • Cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo hiện có của Khoa trình độ đại học và sau đại học.

Mục tiêu 2:

 • Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

2.2. Nhóm giải pháp:

Mục tiêu 1:

 • Rà soát và cải tiến chương trình đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học theo định kỳ (2 năm/lần) trên cơ sở tham khảo ý kiến các bên liên quan.
 • Đổi mới trong kiểm tra đánh giá hoạt động đào tạo và phương thức thực tập thực tế cho sinh viên.
 • Tham gia kiểm định chương trình đào tạo ở trình độ đại học theo chuẩn AUN
 • Cải tiến chương trình đào tạo cử nhân chính qui chuẩn và chính qui Chất lượng cao

Mục tiêu 2:

 • Dự kiến mở thêm chuyên ngành Kế toán công
 • Dự kiến mở thêm Ngành Kiểm toán

2.3. Chỉ tiêu:

 • Đào tạo thêm 02 chương trình cử nhân đại học chính qui: Chuyên ngành Kế toán công, Ngành Kiểm toán
 1. 3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1. Mục tiêu:

 • Thực hiện đúng chỉ tiêu số lượng và chất lượng các đề tài, dự án đã được duyệt; phát triển nhóm nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành; đăng kí đề tài, dự án mới các cấp; tăng cường công bố khoa học trong nước và quốc tế.

3.2. Nhóm giải pháp

 • Tổ chức các Hội thảo ở cấp quốc gia, cấp Khoa về các chủ đề liên quan đến Định hướng nghiên cứu của Khoa
 • Tham gia các Hội thảo trong và ngoài nước về các chủ đề Kế toán, Kiểm toán, Phân tích để nâng cao khả năng chuyên môn và trao đổi các kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu
 • Khuyến khích, động viên các giảng viên của Khoa công bố các bái báo quốc tế
 • Tổ chức các buổi toạ đàm khoa học, mời các chuyên gia tập huấn nâng cao khả năng nghiên cứu, viết bài báo bằng tiếng Anh.
 • Đề xuất  và đăng kí các đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh

3.3. Chỉ tiêu:

 • Đăng ký mỗi năm: 3 đề tài cấp trường; 01 đề tài cấp Bộ; 80 công bố khoa học trong và ngoài nước.
 • Hướng dẫn thành công mỗi năm: Tối thiểu 25 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, 20 Đề tài Khoa học của học viên cao học
 1. 4. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

4.1. Mục tiêu:

 • Khoa đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và hội nhập trong bối cảnh quốc tế hoá, phù hợp với sứ mạng mục tiêu của Trường
 • Mở rộng hợp tác trong giảng dạy và đào tạo với các tổ chức quốc tế
 • Chủ động mở rộng trao đổi giao lưu quốc tế trong các hoạt động ngoại khoá phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng
 • Huy động sự đóng góp của các chuyên gia nước ngoài trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển của K

4.2. Nhóm giải pháp

 • Đẩy mạnh việc cải tiến chương trình đào tạo theo hướng hội nhập và quốc tế hóa đối với các chương trình Chất lượng cao
 • Cử các giảng viên đi học tập bồi dưỡng ở các nước ASEAN trong khuôn khổ chương trình hợp tác với ICAEW
 • Khuyến khích, động viên các giảng viên của Khoa công bố quốc tế các công trình khoa học liên quan đến chuyên môn giảng dạy
 • Tổ chức và tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn, trình bày

4.3. Chỉ tiêu:

 • Thực hiện cải tiến 01 chương trình Chất lượng cao
 • Thực hiện và tham gia mỗi năm 02 buổi tập huấn với chuyên gia nước ngoài
 1. 5. CÔNG TÁC SINH VIÊN

5.1. Mục tiêu:

Mục tiêu 1:

 • Tạo môi trường học tập cho sinh viên tốt đáp ứng yêu cầu hội nhập và quốc tế hóa

Mục tiêu 2:

 • Tạo mội trường và phối hợp với các đơn vị trong Trường định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

Mục tiêu 3:

 • Tích cực duy trì các hoạt động phong trào, ngoại khoá và chính sách hỗ trợ sinh viên kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả

Mục tiêu 4:

 • Tư vấn, hỗ trợ sinh viên nắm được đầy đủ thông tin về quá trình, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo và các quy định khác

5.2. Nhóm giải pháp

 Mục tiêu 1:

 • Thúc đẩy các hoạt động hợp tác đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên
 • Gia tăng các hoạt động hợp tác quốc tế giúp sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động học tập, bồi dưỡng ở các nước trong khu vực trong khuôn khổ hợp tác với ICAEW

Mục tiêu 2:

 • Tổ chức các Cuộc thi nghề nghiệp giúp sinh viên có đầy đủ kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp
 • Tổ chức các buổi giao lưu hướng nghiệp với các công ty Kiểm toán nước ngoài và các tập đoàn lớn tại Việt Nam giúp sinh viên có thể hướng nghiệp hiệu quả
 • Liên hệ thực tập giúp sinh viên
 • Tăng cường các học phần có tính thực tế, thực hành cao trong Chương trình đào tạo

Mục tiêu 3:

 • Huy động sự tham gia tích cực của sinh viên trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện”…
 • Khen thưởng các sinh viên có nhiều thành tích trong học tập, phong trào trong mỗi năm học.
 • Tăng cường giao lưu cho sinh viên trong các hoạt động ngoại khóa với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp
 • Tổ chức tốt phong trào Nghiên cứu khoa học trong sinh viên và công tác tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm

Mục tiêu 4:

 • Xây dựng và hoàn thiện nội dung, quy trình công tác cố vấn học tập cho sinh viên theo đặc thù riêng của từng học kỳ, năm học.
 • Đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin để hỗ trợ sinh viên
 • Thường xuyên lấy ý kiến đóng góp và phản hồi của sinh viên để điều chỉnh công tác cố vấn học tập qua mỗi học kỳ.

5.3. Chỉ tiêu:

 • Tổ chức mỗi năm 01 cuộc thi nghề nghiệp cho sinh viên
 • Tổ chức mỗi năm 3 buổi tư vấn học tập và nghề nghiệp cho sinh viên các khoá
 • Tổ chức và tham gia mỗi năm 01 hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế
 • Tổ chức mỗi năm 01 Hội nghị thông tin khoa học sinh viên
 1. 6. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – TƯ TƯỞNG, XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐẠI HỌC

6.1 Mục tiêu :

Mục tiêu 1:

 • Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ, công đoàn trong các hoạt động của Khoa.

Mục tiêu 2:

 • Giáo dục nâng cao ý thức công dân, bản lĩnh chính trị, đạo đức,lối sống lành mạnh trong toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa, tạo sự thống nhất về tư tưởng lập trường chính trị của đội ngũ viên chức theo chủ trương, đường lối của Đảng bộ nhà trường.

Mục tiêu 3:

 • Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp sinh viên , giáo dục rèn luyện phẩm chất tư tưởng, ý thức học tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên.

6.2. Nhóm giải pháp

Mục tiêu 1:

 • Chi Bộ chỉ đạo sát sao các hoạt động đoàn thể của Khoa và sinh viên.
 • Nâng cao chất lượng trong các hoạt động Đoàn –Hội của sinh viên của Khoa trên cơ sở định hướng chung của Đoàn – Hội sinh viên trường, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện tham gia của sinh viên Khoa.

Mục tiêu 2:

 • Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong các hoạt động đoàn thể của Khoa dưới nhiều hình thức đa dạng.
 • Tích cực đăng ký và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội do công đoàn trường phát động.
 • Kịp thời giải đáp những thắc mắc, vấn đề trong học tập và rèn luyện của sinh viên Khoa.

6.3. Chỉ tiêu

 • Công tác Đoàn – Hội đạt kết quả tốt trở lên
 • Giữ  vững danh hiệu Công đoàn  vững mạnh
 • 100% sinh viên hưởng ứng và thực hiện quy tắc ứng xử của sinh viên Khoa.
 1. 7. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

7.1. Mục tiêu

Mục tiêu 1:

 • Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với xu hướng quốc tế.

Mục tiêu 2:

 • Chuẩn hóa quy trình đào tạo đại học và sau đại học

7.2. Nhóm giải pháp

Mục tiêu 1:

 • Cập nhật, cải tiến chương trình đại học và sau đại học
 • Tham gia công tác kiểm định chất lượng của nhà trường, là đơn vị đầu tiên tham gia kiểm định chương trình đào tạo
 • Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhà tuyển dụng đối với chương trình đào tạo
 • Thực hiện khảo sát chất lượng giảng dạy các học phần cho từng giáo viên định kỳ.
 • Tổ chức dự giờ các môn học của Khoa đảm nhiệm

Mục tiêu 2:

 • Bổ sung và cải tiến các quy trình nghiệp vụ cốt lõi trong khâu giảng dạy, thảo luận, chấm thi

7.3. Chỉ tiêu

 • 100% môn học được khảo sát đạt từ mức khá trở lên
 • Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các thành viên tham gia công tác đảm bảo chất lượng của Khoa

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>